Skriv ut

Beviljade projekt

2020

 • 20-436 Utvärderingar av vedegenskaper för tidiga urval i tallförädlingsprogrammet, 750 000 kr, Ainhoa Calleja Rodriguez
  Skogforsk
 • 20-438 Validation of genomic selection cross-generation in Norway spruce, 480 000 krHarry Wu, SLU
 • 20-441 Demoförsök Täfteåböle, 300 000 kr,
  Adam Klingberg, Skogforsk
 • 20-442 Jämförelse mellan bestånds- och fröplantageavkommor – hur påverkas fälttestresultat och genetisk variation, 600 000 kr,
  Mari Suontama, Skogforsk
 • 20-443 Härdighet hos tallplantageskördar över tid i ett föränderligt klimat, 500 000 kr, Torgny Persson, Skogforsk
 • 20-444 Granen i nytt ljus, 300 000 kr, Curt Almqvist, Skogforsk
 • 20-448 Uppföljning av förädling för motståndskraft mot askskottsjuka, 150 000 kr, Mateusz Liziniewicz, Skogforsk
 • 20-450 Mer förädlad björk! 414 000 kr, Mateusz Liziniewicz, Skogforsk
 • R57 Resestipendium, 20 000 kr, Ainhoa Calleja Rodriguez
 • Anslag till Skogforsks ramprogram för 2021, 3 500 000 kr

2019

 • 348 Mera granfrö, förlängning, 1 000 000 kr,
  Skogforsk
 • 418 Utveckling av molekylära markörer för törskateresistens hos tall, 736 000, Berit Samils, SLU
 • 423 Kan vi använda resistograf och polidyn som tidiga urvalsverktyg för tallförädlingsprogrammet? 100 000 kr,
  Ainhoa Calleja Rodriguez, Skogforsk
 • 428 Banksianatallens förädlingspotential, 370 000 kr,
  Adam Klingberg, Skogforsk
 • 429 Etablering av genetiska gallringsförsök i björk, 121 500 kr,
  Mateusz Liziniewicz, Skogforsk
 • 430 Resistenstestning av utvalda askar, 431 800 kr
  Mateusz Liziniewicz, Skogforsk
 • 432 Study Tour of New Zealand, Australia and China Forest Tree Breeding Program, 283 000 kr
  Harry Wu, SLU
 • 433 Let history meet future – 50 years of knowledge creation and exchange, to ensure the best Nordic forests for the future, 50 000 kr
  NordGen Skog
 • Anslag till Skogforsks ramprogram för 2020, 3 500 000 kr

2018

 • 358:2 Genetic improvement of sawn timber products of Scots pine,
  150 000 kr.

  Harry Wu m fl, SLU
 • 376:1 Tallsticklingar för effektivare fälttester i förädlingen – Optimal stickningstidpunkt och rotningsmiljö1 000 000 kr.
  Curt Almqvist m fl, Skogforsk
 • 401 Increasing Norway Spruce Fecundity for Breeding Program,
  520 000 kr
  Harry Wu m fl, SLU
 • 404 Utvärdera torkstress (GxE) i genetiska F1-försökav gran, 300 000 kr
  Andreas Helmersson m fl, Skogforsk
 • 405 Norway spruce wood chemistry: A Genome Wide Association Study (GWAS), 480 000 kr
  M Rosario Garcia Gil, SLU
 • 410 Sticklingförökad tall – hur påverkas prestanda och genetisk variation?, 620 000 kr
  Torgny Persson m fl, Skogforsk
 • 413 Kompletterande urval av vitala askar, 227 500 kr
  Lars-Göran Stener m fl, Skogforsk 
 • Anslag till Skogforsks ramprogram för 2019, 4 000 000 kr 

2017

 • 351:1 Assessment and recommended standards for genetic composition and diversity of Swedish seed orchards, 530 000 kr.
  Tim Mullin m fl, Skogforsk
 • 357:1 Analys av skillnader i tillväxt, vitalitet, kvalitet och arealproduktion i granmaterial med olika förädlingsnivå och förökningssätt, 150 000 kr.
  Mats Berlin, Skogforsk
 • 365:1 Estimating Genetic Gain of Clonal Forestry in Norway Spruce, 530 000 kr
  Harry Wu m fl, SLU
 • 380 Känslighetsanalys av genetiska vinster beräknade med olika metoder, 600 000 kr
  Gunnar Jansson m fl, Skogforsk
 • 381 Står sig de genetiska effekterna över tid? 643 000 kr
  Torgny Persson m fl, Skogforsk
 • 395 Transkriptomanalys för identifiering av resistensgener mot törskate hos tall, 338 000 kr
  Berit Samils, SLU
 • 396 Mätning av familjeförsök av lärk f1815 Särna, 90 000 kr
  Adam Klingberg m fl, Skogforsk
 • 397 Publicering av ”Larix Recent Genetic Research”, 54 000 kr
  Gösta Eriksson, SLU
 • Anslag till Skogforsks ramprogram för 2018, 5 000 000 kr 

2016

 • 348 Mer frö från granfröplantager, 2 000 000 kr.
  Marie Larsson-Stern m fl, Skogforsk
 • 322:1 Allt ljus på granen – effektivare förädling med ljusbehandling, 185 000 kr.
  Curt Almqvist, Skogforsk
 • 239:2 Effekter vis SE-förökning av gran, fältförsök och odling av sticklingar, 87 600 kr.
  Karl-Anders Högberg, Skogforsk
 • 368 Provenienseffekter för törskateresistens, 165 000 kr.
  Torgny Persson, Skogforsk
 • 332:1 Odlingstest av europeisk lärk från Sudeterna, Polen, 212 200 kr.
  Mateusz Liziniewicz, Skogforsk
 • Anslag till Skogforsks ramprogram för 2017, 5 500 000 kr 

2015

 • 322 Allt ljus på granen – effektivare förädling med ljusbehandling, 350 000 kr.
  Curt Almqvist, Skogforsk
 • 325 Integrering av genomikdata i granförädlingen, 500 000 kr.
  Sara Abrahamsson och Johan Westin, Skogforsk
 • 328 Icke-additiva effekter och skadebild i etablerade fältförsök med helsyskonfamiljer av contortatall, 410 000 kr.
  Anders Fries, SLU och Johan Kroon, Skogforsk
 • 330 Analys av förädlingsvinstens storlek över tid, 350 000 kr.
  Bo Karlsson, Skogforsk
 • 333 Utveckling av ett klimatanpassat förädlingsprogram för sibirisk lärk i norra Sverige, 400 000 kr.
  Sara Abrahamsson, Mats Berlin, Gustav Friberg och Ainoha Calleja-Rodriguez, Skogforsk
 • 336 When are gains possible from clonal replication and expansion of breeding populations? 414 000 kr.
  Johan Kroon och Tim Mullin, Skogforsk
 • 342 Provenienseffekter på långsiktig överlevnad och tillväxt efter olika markbehandlingar, 200 000 kr.
  Johan Westin, Skogforsk och Tommy Mörling, SLU
 • 343 Susceptibility and chemical response to Gremmeniella abietina infection in lodgepole pine clones, 250 000 kr.
  Johan Kroon, Skogforsk och Johanna Witzell, SLU
 • 347 Organizing a IUFRO WP 2.09.01 ”Seed Orchards” conference in Sweden in 2017, 150 000 kr.
  Tomas Funda, Harry Wu, Dag Lindgren, SLU och Curt Almqvist, Skogforsk
 • Anslag till Skogforsks ramprogram för 2016, 5 500 000 kr

2014

 • 138:5 Uppföljning av törskateangrepp på individnivå i skadedrabbade fältförsök, 74 100 kr.
  Torgny Persson, Skogforsk
 • 239:1 Undersökning av effekter vid förökning av gran med somatisk embryogenes. Anläggning av fältförsöksserie 1 och odling av rotade sticklingar, 327 000 kr.
  Karl-Anders Högberg, Skogforsk
 • 291 Tillväxt 20 år efter sådd och plantering med plantage- och beståndsmaterial av olika härkomst, 288 000 kr.
  Ulfstand Wennström, Skogforsk
 • 293 optimal urvalstidpunkt vid genetisk förbättring av egenskaper hos gransågtimmer, 650 000 kr.
  Karl-Anders Högberg, Skogforsk, Henrik Hallingbäck, SLU samt Marie Johansson och Johan Lindeberg, Linnéuniversitetet
 • 296 Assembling optimum breeding populations for the Swedish Scots pine breeding programme, 427 500 kr.
  Tim Mullin och Torgny Persson, Skogforsk
 • 305 Betydelse av skötsel och genetik för volymproduktion och kvalitetsegenskaper hos tall, 375 000 kr.
  Pelle Gemmel, Per-Magnus Ekö och Eric Agestam, SLU samt Karl-Anders Högberg, Skogforsk
 • 309 kan ny information ge anledning att ompröva vilka provenienser av svartgran som är lämpliga för Mellansverige? 78 900 kr.
  Mats Berlin, Skogforsk
 • 310 Sibirisk lärk – revision av internationella proveniensförsök anlagda 2003, 150 000 kr.
  Ulf Johansson, SLU och Owe Martinsson
 • 314 Study Tour of USA and Brazil Forest Tree Breeding Program, 340 000 kr.
  Harry Wu och Maria Rosario Garcia Gil, SLU
 • Anslag till Skogforsks ramprogram för 2015, 5 500 000 kr

2013

 • 227:4 Quantitative Genetic Survey of Lodgepole Pine – Genetic variance and covariance matrices for commercial breedning objective and for climatic adaption, 1 290 000 kr
  Harry Wu och Anders Fries, SLU samt Johan Kroon, Skogforsk
 • 196:3 Bekämpningssystem med feromoner och insecticider i fröplantager, 390 000 kr
  Olle Rosenberg, Skogforsk
 • 264 Konkurrenseffekter vid avelsvärdering av skogsträd, 600 000 kr
  Gunnar Jansson och Johan Kroon, Skogforsk
 • 265 Provenienseffektens storlek vid avelsvärdering av contortatall, 780 000 kr
  Johan Kroon och Gunnar Jansson, Skogforsk
 • 273 Is inbreeding depression in Scots pine seed orchards mitigated by reproductive biology?, 933 000 kr
  Sara Abrahamsson, Torgny Persson, Tim Mullin och Bengt Andersson Gull, Skogforsk
 • 276 Långsiktigt bevarande av ursprungsträd av gran, 295 000 kr
  Sara Abrahamsson, Gunnar Jansson, Bo Karlsson, Johan Westin  och Martin Lascoux, Uppsala Universitet
 • 277 Revision och analys av en försöksserie med gran av olika ursprung och förädlingsnivå, 365 000 kr
  Mats Berlin, Skogforsk, Helena Gålnander, Bergvik Skog och Bo Karlsson, Skogforsk
 • 278 Förbättring av askens motståndskraft mot askskottsjukan, 230 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk och Michelle Cleary, SLU
 • 280 Förädlingsstrategier för arter med små ekonomiska resurser, 300 000 kr
  Andreas Helmersson, Sara Abrahamsson och Johan Westin, Skogforsk
 • 285 Tryckning av bokmanuskript ”Genetics Applied to Forestry An Introduction”, 90 000 kr
  Gösta Eriksson, SLU
 • Anslag till Skogforsks ramprogram för 2014, 5 500 000 kr

2012

 • 218:2 The New Industrial Graduate Research School in Forest Genetics, Biotechnology and Breeding, 700 000 kr
  Harry Wu och Ove Nilsson, SLU
 • 234:2 Grankottrost (Thekopsora areolata) en allvarlig skadegörare i fröplantager, 383 000 kr
  Curt Almqvist, Olle Rosenberg, Gunilla Swedjemark och Ulfstand Wennström, Skogforsk
 • 237 Klimatsmarta förädlingsmaterial, 450 000 kr
  Andreas Helmersson och Johan Westin, Skogforsk
 • 239 Undersökning av effekter vid förökning av gran med somatisk embryogenes, 719 000 kr
  Karl-Anders Högberg, Skogforsk
 • 241 Lång breddgradsförflyttning av förädlingsmaterial av gran – effekter på blomning och skapande av material för studier av eftereffekter på avkomman, 650 000 kr
  Curt Almqvist, Johan Westin och Bo Karlsson, Skogforsk
 • 243 Revision av fältförsök med svensk och rysk tall, 168 000 kr
  Torgny Persson och Bengt Andersson, Skogforsk
 • 244 Fröskördar från tallfröplantage T2 Alvik – effekt av inkorsning på planteringsresultat i fält, 500 000 kr
  Torgny Persson och Lars-Göran Sundblad, Skogforsk
 • 248 Optimizing nursery practices for cutting propagation of Lodgepole pine and Scots pine for use in operational breeding, 100 000 kr.
  Johan Kroon, Jörgen Hajek, Karl-Anders Högberg och Tim Mullin, Skogforsk
 • 249 Applying experimental design to Swedish forest genetic trials, 400 000 kr
  Johan Westin, Skogforsk, Greg Dutkowski och Richard Kerr, PlantPlan Genetics samt Harry Wu, SLU
 • Anslag till Skogforsks ramprogram för 2013, 5 500 000 kr

2011

 • 219 Genetisk koppling mellan försöksserier, 500 000 kr
  Gunnar Jansson, Torgny Persson och Johan Westin, Skogforsk samt Greg Dutkowski, STBA
 • 220 Optimal balance between genetic gain and diversity for selection and mating, 580 000 kr
  Ola Rosvall, Tim Mullin, Johan Kroon, Skogsforsk samt Jon Hallander, FOI samt Richard Kerr och Greg Dutkowski, STBA
 • 221 Provenance effects in the TREEPLAN system, 400 000 kr
  Torgny Persson, Skogforsk och Greg Dutkowski, STBA
 • 225 Inbreeding depression within pedigrees of Scots pine, 426 000 kr
  Tim Mullin, Torgny Persson, Sara Abrahamsson och Bengt Andersson, Skogforsk
 • 229 Förädlingsstrategier för lärk i Sverige, 200 000 kr
  Johan Westin och Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • 231 Anslag för genetisk förbättring av skogsodlingsmaterial med klibbal, 236 400 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • 196:2 Bekämpningssystem med feromoner och insekticider i granfröplantager 2012 – 2013 (forts. på tidigare beviljat projekt)880 000 kr
  Olle Rosenberg och Jan Weslien, Skogforsk
 • 236 Tryckning av boken ”Betula pendula and B. pubescence Resent Genetic Research”, 56 000 kr
  Gösta Eriksson, SLU
 • Bidrag till Skogforsks ramprogram, 5 500 000 kr

2010

 • 196:1 Bekämpning av skadegörare i fröplantager, 832 000 kr
  Olle Rosenberg och Jan Weslien, Skogforsk
 • 138:4 Uppföljning av törskateangrepp på individnivå i skadedrabbade fältförsök, 520 800 kr
  Torgny Persson, Skogforsk samt Pia Barklund och Berit Samils, SLU
 • 198:1 Fortsättningsansökan – anslag för att studera förutsättningarna för att förbättra askens genetiska motståndskraft mot askskottsjukan, 122 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • 203 Effektivare användning av förädlad gran i Syd- och Mellansverige genom utnyttjande av genotyp – miljösamspelets orsakssamband, 755 000 kr
  Mats Berlin, Karl-Anders Högberg och Gunnar Jansson, Skogforsk
 • 205 Komplettering av egenskaper inom projekt med genetiska associationsstudier med gran,       683 000 kr
  Bo Karlsson, Skogforsk, Ewa J Mellerowicz, SLU och Sven-Olof Lundqvist, Innventia AB
 • 206 Vegetativ förökning av acroconagran via somatiska embryon och sticklingar, 275 000 kr
  Curt Almqvist, Skogforsk samt Sara von Arnold och Jens Sundström, SLU
 • 207 Analysis of inbreeding depression in managed versus natural Scots pine populations,             963 000 kr
  Rosario Garcia Gil, SLU
 • 208:1 Quantitative Genetic Survey of Scots Pine – Genetic variance and covariance matrices for commercial breeding objective and for climatic adaption, 1 522 000 kr
  Harry Wu och Anders Fries, SLU samt Bengt Andersson, Skogforsk
 • 209 Studier av contortasticklingar i väletablerade fältförsök, 690 000 kr
  Anders Fries och Thomas Ulvcrona, SLU samt Johan Kroon, Skogforsk
 • 210 Köldhärdighet och tidig tillväxt hos contortatall från frö från kommersiella insamlingar i bestånd, från moderplantagerna och från ursprungsträden i Kanada i jämförelse med vanligt kanadensiskt beståndsfrö, 217 000 kr
  Johan Kroon, Erik Walfridsson och Ulfstand Wennström, Skogforsk
 • 211 Förstudie om användning av RFID för identifiering av kloner, 125 000 kr
  Johan Westin och Johan Malm, Skogforsk
 • 212 Hur ser korrelationerna ut mellan tillväxt och andra egenskaper? 600 000 kr
  Gunnar Jansson och Mats Berlin, Skogforsk
 • 216 Tryckning av ”Picea abies Recent Genetic Research”, 95 000 kr
  Gösta Eriksson, SLU
 • Bidrag till Skogforsks ramprogram, 5 500 000 kr

 

2009

 • 171:2 Feromoner för integrerad bekämpning av kottinsekter, 820 000 kr
  Olle Rosenberg, Skogforsk och Christer Löfstedt, Lunds Universitet
 • 172:3 Skogsskötsel i förädlade bestånd av gran och tall, 1 525 000 kr
  Urban Nilsson, Björn Elfving, Kenneth Nyström och Per-Magnus Ekö, SLU samt Bo Karlsson
  och Ola Rosvall, Skogforsk
 • 183:1 Test av hybridasp- och poppelkloner för ökad bränsleproduktion från högproducerande
  odlingar, 260 000 kr
  Lars-Göran Stener och Johan Westin, Skogforsk
 • 151:3 TREEPLAN Stage III – tillämpning på all gran, tall, contortatall och björk, 1 200 000 kr
  Ola Rosvall, Bengt Andersson och Bo Karlsson, Skogforsk
 • 190 Genetic evalution of the Swedish spruce, 1 374 000 kr
  Xiao-Ru Wang, UPSC, Umeå Universitet
 • 191 Klimatanpassad användning av förädlad tall, 1 587 000 kr
  Bengt Andersson och Mats Berlin, Skogforsk
 • 193 Får senskjutande granar lägre veddensitet i milda klimatlägen?, 620 000 kr
  Johan Westin, Skogforsk och Tommy Mörling, SLU
 • 199 Resistenstest av hybridasp och poppel, 100 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • Bidrag till Skogforsks ramprogram, 5 500 000 kr

2008

 • 181 Lärkseminarium i Arhangelsk, 30 000 kr
  Owe Martinsson, Jämtlands Institut för Landsbygdsutveckling
 • 93:2 Somatisk embryogenes med kulturer initierade från mogna frön, 174 500 kr
  Karl-Anders Högberg, Skogforsk
 • 138:3 Genetisk analys av tallens resistens mot törskateangrepp – uppföljning och praktisk
  tillämpning, 200 000 kr
  Torgny Persson och Bengt Andersson, Skogforsk samt Pia Barklund, SLU
 • 185 Acroconagran som modellsystem för tidig kottsättning, 276 000 kr
  Curt Almqvist, Skogforsk
 • 189 Tryckning av ”Pinus sylvestris Recent Research”, 79 375 kr
  Gösta Eriksson, SLU
 • Bidrag till Skogforsks ramprogram, 5 500 000 kr

2007

 • 137:2 Testmetod för tallkloners motståndskraft mot Gemmeniella abietina, 180 000 kr
  Gunilla Swedjemark och Curt Almqvist, Skogforsk
 • 151:1 Utvärdering av TREEPLAN, 700 000 kr
  Ola Rosvall, Skogforsk
 • 155:3 Systemstudier, 300 000 kr
  Dag Lindgren, SLU
 • 160:1 Nya förädlingsstrategier för tall, 700 000 kr
  Ola Rosvall, Skogforsk, Tim Mullin, BioSylve Forest Science, NZ och Dag Lindgren, SLU
 • 168 Fröplantagekonferens, 120 000 kr
  Dag Lindgren, SLU
 • 169 Pollineringssituationen i tallfröplantagen Västerhus, 1 400 000 kr
  Dag Lindgren och Anders Fries, SLU samt Bengt Andersson, Skogforsk
 • 40:4 Metoder för tidig blomning hos tall och gran, 1 075 000 kr
  Curt Almqvist, Skogforsk
 • 151:2 TREEPLAN– implementering i svensk skogsträdsförädling, 2 100 000 kr
  Ola Rosvall, Bengt Andersson och Bo Karlsson, Skogforsk
 • 177 Douglasgran – revision av kombinerade proveniens- och friavblomningsförsök, 410 000 kr
  Bo Karlsson, Skogforsk, Ulf Johansson, SLU och Owe Martinsson, Jämtlands Institut för Landsbygdsutveckling
 • 178 Tryckning av läroboken An Introduction to Forest Genetics, 90 800 kr
  Gösta Eriksson, SLU
 • 179 Selektering av odlingsmaterial med hybridasp för maximal biomassaproduktion, 289 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • Bidrag till Skogforsks ramprogram, 5 000 000 kr

2006

 • 10:4 Revision av tidig tillväxt och skador för frökällor av gran med varierande ursprung och genetisk nivå, 340 000 kr
  Bo Karlsson, Skogforsk
 • 111:2 Adjungerad professor i Skogsgenetik, 619 000 kr
  Bengt Andersson och Per Ståhl, Skogforsk
 • 137:1 Tallkloners motståndskraft mot Gremmeniella abietina – kan den testas? 150 000 kr
  Gunilla Swedjemark och Curt Almqvist, Skogforsk
 • 150 Plantor kvalitetssäkras med molekylär teknik, 530 000 kr
  Elna Stenström, SLU
 • 152 Knoppympning versus konventionell ympning vid blomningsstimulering, 94 000 kr
  Johan Westin och Jörgen Hajek, Skogforsk
 • 153 Snabblommande gran, 331 000 kr
  Sara von Arnold, David Clapham och Jens Sundström, SLU samt Curt Almqvist, Skogforsk
 • 154 Selektiv fröskörd i äldre klontester, 420 000 kr
  Karl-Anders Högberg och Bo Karlsson, Skogforsk
 • 158 Utveckling av tallsticklingar, 1 181 000 kr
  Jörgen Hajek och Karl-Anders Högberg, Skogforsk, Pertti Pulkkinen och Tuija Aronen, Metla Finland samt Aris Jansons och Arnis Gailis, Silava Lettland
 • 159 Genetik och kvalitet efter provsågning i ett avkommeförsök med tall, 298 000 kr
  Karl-Anders Högberg och Bo Karlsson, Skogforsk samt Erik Ståhl och Bengt Andersson, Högskolan Dalarna
 • 161 Lokalisering av tallfröplantager ur genetisk och fysiologisk synvinkel, 1 178 000 kr
  Jan-Erik Nilsson, SLU
 • 162 Genetisk markörbaserad selektion i tallförädlingen, 1 308 000 kr
  Rosario Garcia-Gil och Patrik Waldmann, UPSC, SLU samt Bengt Andersson, Skogforsk
 • 163 Avelsvärdering av tillväxt hos tall baserad på kovariansfunktioner, 845 000 kr
  Patrik Waldmann, UPSC, SLU, Bengt Andersson, Skogforsk och Mikko Sillanpää, University of Helsinki
 • 164 Utrustning för molekylär diagnostik, 395 000 kr
  Eva Stattin och Anders Lindström, Högskolan Dalarna
 • 166 Mätning och bearbetning av avkommeprövning med ek, 97 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • Bidrag till Skogforsks ramprogram, 5 000 000 kr

2005

 • 113 Föreningen Skogsträdsförädlings historia dokumenteras, 350 000 kr
  Martin Werner, Skogforsk
 • 18:4 Bekämpning av kottinsekter, 1 960 000 kr
  Olle Rosenberg och Jan Weslien, Skogforsk
 • 131 Förädlingsvinsten i framtidens skog kan tas ut redan idag, 460 000 kr
  Ola Rosvall, Skogforsk och Peichen Gong, SLU
 • 132 Underhåll av äldre fältförsök i norra Sverige, 500 000 kr
  Ola Rosvall, Skogforsk och Erik Normark, Holmen Skog AB
 • 133 Hur stort är genotyp-miljösamspelet hos tall i norra Sverige?, 256 000 kr
  Torgny Persson och Tore Ericsson, Skogforsk
 • 134 Utvärdering av fältförsök med svensk och rysk tall, 460 000 kr
  Bengt Andersson och Torgny Persson, Skogforsk
 • 135 Genetisk analys av fiberlängd, veddensitet och tillväxt, 546 000 kr
  Anders Fries, SLU
 • 138 Resistens mot törskateangrepp, 442 000 kr
  Torgny Persson, Bengt Andersson, Skogforsk och Pia Barklund, SLU
 • 140 Stimulering av blomning i granfröplantager, 210 000 kr
  Curt Almqvist, Skogforsk
 • 141 Påverkas granens blomning av den nyupptäckta ”blomningsgenen”?, 677 000 kr
  David Clapham och Ove Nilsson, SLU samt Curt Almqvist, Skogforsk
 • 143 Effektivare plantskoleurval i granförädlingen, 490 000 kr
  Johan Sonesson, Mats Hannerz och Karl-Anders Högberg, Skogforsk
 • 146 Rotfinder i förädlingen?, 180 000 kr
  Bo Karlsson, Skogforsk
 • 147 Utvärdering av demoförsök med lärk i södra Sverige, 213 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • 148 Precisionsvåg för fröanalys, 120 000 kr
  Lars-Göran Sundblad, Skogforsk
 • 149 Björkens och hybridaspens produktionspotential, 258 000 kr
  Lars Rytter och Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • Bidrag till Skogforsks ramprogram, 5 000 000 kr

2004

 • 18:3 Ekonomisk utvärdering av biologisk bekämpning i granfröplantager samt test av en
  ny generation systemiska insekticider, 590 000 kr
  Rosenberg och Jan Weslien, Skogforsk
 • 93:1 Metod för storskalig produktion av somatiska embryogenesplantor. Del 1 Systemanalys, 250 000 kr
  Lars-Göran Sundblad, Skogforsk
 • 44:2 Kunskapssystem för bedömning av frostrisker och konsekvenser för val av skogsodlings-
  material, 555 000 kr
  Mats Hannerz, Skogforsk samt Ola Langvall och Urban Nilsson, SLU
 • 109 Forskarutbildning för bättre fröplantager, 235 000 kr
  Dag Lindgren, SLU och Finnvid Prescher, Svenska Skogsplantor AB
 • 110 Nordiskt Skogsträdsförädlarmöte i Komi 2005, 100 000 kr
  Dag Lindgren m fl, SLU
 • 111 Adjungerad professur i skogsgenetik vid Sveriges Lantbruksuniversitet, 571 000 kr
  Bengt Andersson och Per Ståhl, Skogforsk
 • 114 Anslag för växthusdator till forskningsstationen Ekebo, 450 000 kr
  Martin Werner, Skogforsk
 • 115 Webbaserad rådgivning om skogsodlingsmaterial, 610 000 kr
  Mats Hannerz, Curt Almqvist och Tore Ericsson, Skogforsk
 • 117 Grankloners stabilitet över förökningscykler, 378 000 kr
  Karl-Anders Högberg och Bo Karlsson, Skogforsk
 • 118 Anläggning av fältförsök med somatiska embryoplantor av gran, 98 000 kr
  Karl-Anders Högberg, Skogforsk
 • 119 Användning av genuttrycket hos blomningsgener som en mätare på hur nära blomningskompetens
  en tallplanta är, 674 000 kr
  David Clapham, SLU och Curt Almqvist, Skogforsk
 • 120 Veddensitet och torrsubstansproduktion hos förädlad gran i Norrland, 1 000 000 kr
  Johan Westin och Ola Rosvall, Skogforsk
 • 121 Genetisk variation för vedcellernas tvärsnittsdimensioner hos gran, 200 000 kr
  Björn Hannrup, Skogforsk och Sven-Olof Lundkvist, STFI
 • 122 Kompletterande analyser av ved- och fiberegenskaper för bestämning av
  QTL-markörer, 400 000 kr
  Anders Fries, SLU
 • Forskarskolan Skogsgenetik och Förädling, 9 000 000 kr
  Jan-Erik Hällgren, SLU
 • Bidrag till Skogforsks ramprogram, 5 000 000 kr

2003

 • 47:2 Anläggning av familjetest av sibiriska lärkarter, 750 000 kr
  Owe Martinsson, SLU och Ola Rosvall, Skogforsk
 • 91 Anläggning av fältförsök med förädlad poppel, 144 000 kr
  Bruno Ihlstedt, Ann-Christin Rönnberg-Wästljung och Urban Gullberg, SLU
 • 10:3 Test av granfrö från svenska bestånd med östeuropeiskt ursprung samt andra frökällor med varierande genetisk nivå. Revision 1a + 1b, 433 000 kr
  Maria Boije Malm och Bo Karlsson, Skogforsk
 • 40:3 Metoder för tidig blomning hos tall och gran – Del 2b, 1 235 000 kr
  Curt Almqvist, Skogforsk
 • 41:2 Sticklingförökning av tall – fortsättning, 375 000 kr
  Karl-Anders Högberg, Skogforsk
 • 85:2 Utveckling av ympningsteknik för massförökning av högförädlad tall till till fröplantager, 270 000 kr
  Jörgen Hajek och Ola Rosvall, Skogforsk
 • 95 Genetisk variation i arealproduktion för tall – en studie av 50-åriga avkommeförsök, 150 000 kr
  Bengt Andersson och Torgny Persson, Skogforsk
 • 96 Genetiska parametrar för veddensitet och fiberlängd i tall och densitetens förändring med stigande ålder. Skattning av genetisk korrelation med tillväxtegenskaper, 420 000 kr
  Anders Fries, SLU och Tore Ericsson, Skogforsk
 • 98 Studie av granens plasticitet och jämförelse av produktion och variation mellan sticklingar och fröplantor av samma ursprung, 500 000 kr
  Bo Karlsson, Skogforsk
 • 99 Jämförelse av genetisk information från friavblommade resp kontrollerade korsningar i avkommeförsök, 666 000 kr
  Gunnar Jansson, SLU
 • 100 Utvärdering av potentialen för att effektivisera det tidiga urvalet i plantskolan i granförädlingsprogrammet, 425 000 kr
  Johan Sonesson, Skogforsk
 • 101 Effekten av förband, beskärning och näringsstatus i ett plantageexperiment, 196 000 kr
  Ulfstand Wennström, Ola Rosvall och Curt Almqvist, Skogforsk
 • 102 Fröplantager – Från anläggning till nedläggning. En skötselhandbok, 154 000 kr
  Curt Almqvist och Ola Rosvall, Skogforsk
 • 103 Effekt av röjning i bestånd efter blandsådd med plantage- och beståndsfrö, 205 000 kr
  Ulfstand Wennström, Skogforsk
 • 104 Utvärdering av klontester och avkommeförsök med vårtbjörk, 164 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • Bidrag till Skogforsks ramprogram, 5 000 000 kr

2002

 • 69 Forskarseminarium avseende ”Brukad skog” kontra ”Naturskog”, 50 000 kr
  Lars Högbom och Kaj Rosén, Skogforsk
 • 34 a:3 Förädlingseffektens storlek och utveckling över tiden. Delprojekt: Vinst från första omgångens tallplantager i norra Sverige, 500 000 kr
  Bengt Andersson, Skogforsk
 • 40:2 Metoder för tidig blomning hos tall och gran, 500 000 kr
  Curt Almqvist, Skogforsk
 • 44:2 Kunskapssystem för bedömning av frostrisker och konsekvenser för val av skogsodlingsmatrerial, 555 000 kr
  Mats Hannerz, Skogforsk samt Ola Langvall och Urban Nilsson, SLU
 • 60:2 Intensivodling av gran genom gödsling av genetiskt förbättrade träd, 250 000 kr
  Johan Sonesson, Skogforsk
 • 71 Utveckling av metodik och beräkningsprogram för att effektivisera avkommeprövningen, 60 000 kr
  Torgny Persson, Gunnar Jansson, Tore Ericsson och Bengt Andersson, Skogforsk
 • 76 Genetisk variation för vedstyvhet i gran, 549 000 kr
  Björn Hannrup och Bo Karlsson, Skogforsk samt Sven-Olof Karlsson, STFI
 • 77 Samband mellan frystestselektion och plantageskördarnas framtida egenskaper, 504 000 kr
  Torgny Persson, Skogforsk
 • 78 Förbättrad sortering av granfrö – biologisk utveckling, test och analys, 700 000 kr
  Lars-Göra Sundblad, Skogforsk
 • 79 Lägre föryngringskostnader med optimal frögiva vis skogssådd, 100 000 kr
  Ulfstand Wennström, Skogforsk
 • 81 Förädling av fjälltall för de kärvaste klimatlägena i norr, 100 000 kr
  Jan-Erik Nilsson, SLU
 • 82 Insamling av baltiskt förädlingsmaterial av tall, 100 000 kr
  Curt Almqvist, Skogforsk
 • 83 Tallens motståndskraft mot Gremmeniella och konsekvenser för förädlingen, 380 000 kr
  Curt Almqvist, Skogforsk
 • 85 Utveckling av ympningsteknik för massförökning av högförädlad tall till fröplantager, 80 000 kr
  Jörgen Hajek och Ola Rosvall, Skogforsk
 • Forskarskolan, 3 000 000 kr
  SLU
 • Bidrag till Skogforsks ramprogram, 5 000 000 kr

 2001

 • 34 a Vinst från första omgångens tallfröplantager i norra Sverige, 1 085 000 kr
  Bengt Andersson, Skogforsk
 • 42 Somatisk embryogenes, 1 940 000 kr
  Karl-Anders Högberg, Skogforsk och Sara von Arnold, SLU
 • 10:2 Test av granfrö från svenska bestånd med östeuropeiskt ursprung samt andra frökällor med varierande genetisk nivå, 224 000 kr
  Maria Boije af Gennäs, Skogforsk
 • 16:2 Insamling, förökning och resistenstest av friska och rötade granindivider i bestånd kraftigt skadade av rotticka, 120 000 kr
  Gunilla Swedjemark, Skogforsk
 • 18:2 Utvärdering av praktiskt utförd biologisk bekämpning i fröplantager, 1 300 000 kr
  Jan Weslien, Skogforsk
 • 25:2 Tillbyggnad av odlingslabb, 140 000 kr
  Martin Werner, Skogforsk
 • 42:2 Somatisk embryogenes – andra steget, 2 525 000 kr
  Karl-Anders Högberg, Skogforsk
 • 53 Kontroll av genetisk stabilitet hos kryolagrad embryogen vävnad, 475 000 kr
  Maria Boije af Gennäs, Skogforsk
 • 47 Anläggning av familjetest av sibiriska lärkarter, 500 000 kr
  Owe Martinsson, SLU
 • 51 Karaktärisering och sortering av plantagefrö med NIR-spektroskopi, 219 000 kr
  Torbjörn Lestander, SLU
 • 34 a:2 Förädlingseffekters storlek och utveckling över tiden. Delprojekt: Vinst från första omgångens tallplantager i norra Sverige, 400 000 kr
  Bengt Andersson, Skogforsk
 • 34 c Genetisk vinst i arealproduktion för tall i södra Sverige, 250 000 kr
  Gunnar Jansson, Skogforsk
 • 52 Genetisk vinst i arealproduktion för förädlad gran i norra Sverige, 540 000 kr
  Johan Westin, Skogforsk
 • 58 Ny viktning av överlevnad och tillväxt för maximal långsiktig arealproduktion vid tallförflyttning i norra Sverige, 445 000 kr
  Ola Rosvall, Skogforsk
 • 59 Optimal förflyttning av förädlad gran i norra Sverige, 365 000 kr
  Ola Rosvall, Skogforsk
 • 60 Intensivodling av gran genom gödsling av genetiskt förbättrade träd, 190 000 kr
  Johan Sonesson, Skogforsk
 • 64 Förutsägelse av genetisk förändring, 150 000 kr
  Dag Lindgren, SLU
 • 65 Ved- och fiberegenskaper i tall, 185 000 kr
  Anders Fries, SLU
 • 66 DNA-markörers roll för genbevarande och förädling hos alm, 106 000 kr
  Sanna Black-Samuelsson, SLU
 • 68 Förbättring av sydsvenskt skogsodlingsmaterial för ask, fågelbär, lind, lön och rönn, 237 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • Bidrag till Skogforsks ramprogram, 5 000 000 kr

 2000

 • 3:2 Identifiering av korrelationsbrytare, 350 000 kr
  Lars-Göran Sundblad, Skogfors
 • 17:2 Utvärdering av betydelsen av morfologiska fiberegenskaper vid skogsträdsförädling av björk, 300 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk och Örjan Hedenberg, STFI
 • 21 Optimal recruitment populations and hierarchal population structures combining genetic gain with conservation of genetic diversity, 480 000 kr
  Tim Mullin, USA, Ola Rosvall, Skogforsk och Dag Lindgren, SLU
 • 22 Ympar eller sticklingar – Vad är bäst att använda i en granfröplantage?  180 000 kr
  Curt Almqvist och Bo Karlsson, Skogforsk
 • 25 Medel för tillbyggnad av odlingslaboratorium, 1 055 000 kr
  Martin Werner, Skogforsk
 • 26 Medel för utbyggnad av Skogforsks forskningsstation i Sävar (Frölab), 1 350 000 kr
  Ola Rosvall, Skogforsk
 • 27 Contortaproveniensförsök i södra Sverige 20 år, förstudie, 21 000 kr
  Erik Ståhl, Högskolan Dalarna
 • 28 Anslag för tillköp till Maltesholms plantskola, 150 000 kr
  Jan Fryk, Skogforsk
 • 30 DNA-analys för frosthärdighet (=invintring på hösten) och tillväxt hos tall, 721 000 kr
  Reza Yazdani, SLU
 • 32 Inköp av en PCR-maskin, typ ”DNA-engine”, 79 000 kr
  Sanna Black Samuelsson, SLU
 • 33 Kan vi få bättre tidiga skattningar av produktionen i fält med hjälp av index kombinerande flera ungdomskaraktärer?, 750 000 kr
  Alena Jonsson, SLU och Gunnar Jansson, Skogforsk
 • 34 b Förädlingseffektens storlek och utveckling över tiden – Genetisk vinst i volym per arealenhet och dess korrelation med tidig höjdmätning i avkommeförsök med gran, 620 000 kr
  Johan Sonesson, Skogforsk
 • 36 Genetisk variation för fibervinkel hos tall och gran, 295 000 kr
  Björn Hannrup och Gunnar Jansson, Skogforsk samt Harald Säll, IPS Växjö
 • 37 Genetisk variation för ved- och fiberegenskaper hos gran, 250 000 kr
  Bo Karlsson och Björn Hannrup, Skogforsk
 • 40 Metoder för tidig blomning hos tall och gran, 500 000 kr
  Curt Almqvist, Skogforsk
 • 41 Sticklingförökning av tall, 385 000 kr
  Karl-Anders Högberg, Skogforsk
 • 44 Frostriskprognoser för gran, del b, 200 000 kr
  Mats Hannerz och Johan Bergström, Skogforsk samt Ola Langvall, SLU
 • 48 Utvärdering av klontester med hybridasp, 226 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • Bidrag till Skogforsks ramprogram, 5 000 000 kr

1999

 • Optimala fröplantager, 750 000 kr
  Dag Lindgren, SLU
 • Optimal urvalsålder i avkommeförsök med tall i södra Sverige, 350 000 kr
  Gunnar Jansson och Björn Hannrup, Skogforsk
 • Genetiska och miljömässiga effekter på arealproduktion och biomassans fördelning i bestånd av tall, 856 000 kr
  Jan Svensson och Bengt Andersson, Skogforsk samt Björn Elfving och Arne Albrektsson, SLU
 • Non-additive genetic effects in a clonal test series of Norway spruce and implications for the Swedish breeding population, 440 000 kr
  Tim Mullin, Canada samt Bo Karlsson och Karl-Anders Högberg, Skogforsk
 • 10 Test av granfrö från svenska bestånd med östeuropeiskt ursprung samt andra frökällor med varierande genetisk nivå, 283 000 kr
  Bo Karlsson, Skogforsk
 • 11 Tidig genetisk testning för tillväxt och överlevnad hos gran under måttlig och kraftig torkstress, 280 000 kr
  Johan Sonesson, Skogforsk och Gösta Eriksson, SLU
 • 12 Variation i tillväxt och härdighet hos plusträdsfamiljer och provenienser av gran (tillägg till projekt 1004), 96 000 kr
  Mats Hannerz, Skogforsk
 • 13 Skillnader i kylbehov för vilbrytning hos granprovenienser, 228 000 kr
  Mats Hannerz, Skogforsk och Inger Ekberg, SLU
 • 15 Stimulering av blomning hos gran i växthus – timing av gibberellinbehandling av krukodlad gran, 165 000 kr
  Curt Almqvist, Skogforsk
 • 16 Insamling, förökning och resistenstest av friska och rötade granindivider i bestånd kraftigt skadade av rotticka (Heterobasidion annosum), 154 000 kr
  Gunilla Swedjemark, Skogforsk
 • 18 Biologisk bekämpning av kottinsekter, 480 000 kr
  Jan Weslien, Skogforsk och Carolyn Glynn, SLU
 • Bidrag till Skogforsks ramprogram, 4 000 000 kr