Skriv ut

Projekt 241-260

Sidan är inte komplett, men uppdateras successivt.

Nedanstående rapporter utgår eller grundar sig på den slutredovisning som inlämnats till Föreningen Skogsträdsförädling. I många fall har resultaten dessutom, i olika former, publicerats i diverse vetenskapliga tidskrifter.

241 Lång breddgradsförflyttning av förädlingsmaterial av gran – effekter på blomning och skapande av material för studier av eftereffekter på avkomman

Författare: Curt Almqvist, Skogforsk (2015)

Sammanfattning
Projektet syftade till att effektivisera granförädlingen genom att möjliggöra kortare ledtiden vid korsning i samband med generationsskifte. En studie har genomförts där effekten på blomning av breddgradsförflyttningar söderut och tilläggsljus och dagsförlängning undersökts. Resultatet visar att en behandling där tilläggsljus och dagsförlängning kombineras ökar både antalet blommor som initieras och andelen av de behandlade klonerna som initierar blom-knoppar. Resultaten är mycket tydliga och har börjat användas i den operativa granförädlingen.

En serie med fyra fältförsök där effekten av sydförflyttning på tiden till blomning och regelbundenheten i blomning har etablerats med gott resultat.

Summary
The project aim was to increase the efficiency in spruce breeding by shortening lead time for crossing at generation turnover. An experiment where the effect on flowering of long distance south transfer and a combination of supplemental light and day length alteration has been performed. The result shows clearly that the tested combination of supplemental light and day length alteration increases both the number of initiated flowers per tree and the proportion of clones where flower buds are initiated. The method has been introduced into the operational spruce breeding programme.

A series of four field trials where the effect of long latitudinal south transfer of spruce has been successfully established.

134 och 243 Revision av fältförsök med svensk och rysk tall

Författare: Torgny Persson Bengt Andersson Gull, Skogforsk och Aleksey Federkov,Komi Scientific Centre (2017)

Sammanfattning

En svensk-rysk tallförsöksserie omfattande 4 försök i Sverige och 3 försök i republiken Komi, Ryssland anlades 2002/2003. Försöken innehåller provenienser och halvsyskonfamiljer från norra Sverige och Komi. Syftet med försöksserien var att undersöka tallens plasticitet/stabilitet över extrema miljögradienter och därmed möjligheten att utöka förädlingsbasen i resp. länder med material från områden som tidigare inte undersökts.

Försöken blev reviderade 2006/2007 och 2012/2013. Med utgångspunkt från trädhöjd och överlevnadsdata genomfördes variansanalyser mot ett antal förklarande miljö- och materialvariabler. De två viktigaste resultaten från studien visade 1) att ryskt material vid jämförelse med svenskt material med samma latitudursprung hade en högre fälthärdighet, samt 2) att inga signifikanta samspelseffekter mellan testområde och ursprung kunde påvisas för överlevnad eller höjd vid 11/12 års fältålder, vilket kan översättas som att svenskt och ryskt material har ett stabilt beteende oberoende av testområde. Men på proveniens- och familjenivå fanns samspelseffekter med testområde. Resultaten indikerar därmed att det är fullt möjligt att implementera härdigt ryskt tallmaterial i det svenska förädlingsprogrammet, men att materialen måste testas i den miljö de ska användas för att ge relevanta resultat.

Summary

A Swedish-Russian series of Scots pine trials, comprising 4 Swedish and 3 Russian field trials, was planted in 2002/2003. The experiments contain provenances and half-sib families from northern Sweden and the Republic of Komi, Russia. The purpose of the trial series was to investigate the plasticity / stability of Scots pine over extreme environmental gradients and thus the possibility of expanding the breeding populations in respectively countries with new materials.

The trials were revised 2006/2007 and 2012/2013. Based on tree height and survival data as dependent variables, variance analyzes were conducted against several explanatory environmental and material variables. The two main findings from the study showed that Russian material compared to Swedish material of the same latitude origin had higher field hardness, and 2) no significant interaction effects between test area and origin could be demonstrated for survival or height at 11/12 years of age, which means that Swedish and Russian materials have a stable behavior independent of the test area. However, at the provenance and family levels interaction effects with test area were found. The results indicate that it is fully possible to implement hardy Russian material in the Swedish breeding program, but the material needs to be tested in the environment of deployment to produce relevant results.

 244 Fröskörd från tallfröplantage T 2 Alvik – effekt av inkorsning på planteringsresultatet i fält 

Författare: Adam Klingberg, Torgny Persson och Lars Göran Sundblad, Skogforsk (2016)

Sammanfattning
Under ett antal år har det rapporterats om stora avgångar i praktiska tallföryngringar i Norrbotten med material från bland annat Alviksplantagerna. En teori som förts fram som en av förklaringarna till avgångarna är att de plantor som dör huvudsakligen kommer från hybridplantagefrö där fadern utgörs av mindre härdigt vildpollen. Flera studier har visat att unga tallplantor med nordligt ursprung i genomsnitt får ett mer rödaktigt utseende (antocyaninfärgning) under invintringsfasen på hösten jämfört med mer sydligt material. Det finns även studier som pekar på en något högre överlevnad i fält för antocyaninfärgade jämfört med mer grönaktiga tallplantor inom samma plantparti. En frågeställning som lyfts fram är om plantor som härrör från mindre härdigt hybridfrö skulle kunna identifieras och sorteras ut baserat på deras färg.

Studiens syfte var att undersöka om det går att ta fram en icke- destruktiv, snabb och effektiv metod för härdighetssortering av plantor på individnivå och omfattade tre årsskördar (2007-2009) från tallfröplantage T2 Alvik. Plantornas ljusreflektans registrerades med en spektrofotometer och som mått på deras färg utnyttjades den del av ljuset som reflekterades från stam och barrmassa inom det röda och gröna våglängdsområdet. Färgen på varje enskild planta jämfördes sedan med dess frysskada efter frystest i klimatkammare. Resultaten visade att det inte finns något entydigt samband mellan en plantas ljusreflektans inom det röda och gröna våglängdsområdet och dess härdighet, varför metoden inte går att använda för individuell härdighetssortering. För framtiden kan dock en multivariatanalys av fullständiga spektra bli ett användbart alternativ. I dagsläget bedömer vi dock att den tekniska utvecklingsinsats som skulle krävas för detta inte motsvaras av den praktiska nyttan.

248 Optimizing nursery practices for cutting propagation of lodgepole pine and Scots pine for use in operational breeding

Författare: Johan Kroon, Skogforsk (2014)

Background
A recent review of the Swedish tree breeding programs attached great importance to clonally replicated field testing in breeding strategies also for pines in Sweden. Small-scale studies of the propagation procedure have resulted in good rooting for lodgepole pine, which suggests this should be the method of choice for lodgepole pine breeding. However, for a cost-effective use of clonally replicated field testing with rooted cuttings in operational breeding it is of most importance to optimize growing conditions for large-scale operations.

          Due to kind contribution from the Föreningen Skogsträdsförädling Skogforsk have had the possibility to supervise a master student in biology (Anna Eneland). Her thesis has: investigated some features of the propagation technique of rooted cuttings for improvement of a large-scale clonal propagation protocol, been evaluating the field behavior of clonally propagated cuttings at young age, and been examining the rooting of needle fascicles. The master thesis can be read in full on: http://www.ibg.uu.se/program/master/biologi/examensarbete/rapporter/2014/.

Result and conclusion
There were difference in rooting between families. There was also a difference between families in height during the first years, but that difference did not remain after three years in the field. However, larger field experiments is needed to be established and analyzed in order to verify if this is a valid conclusion.

          8000 ppm Indole-3-butyric acid (IBA), the standard use at Skogforsk today, and 1000 ppm Naphthalene acetic acid (NAA) was observed to be the best for rooting. Additional and more thoroughly testing may give a more optimal hormone solution, e.g NAA should be tested again with lower concentration. Also, IBA acid and NAA were tested in solid form mixed with talc. They gave in general a good rooting but was considered unpractical to work with and thus not feasible for operational use today in the Swedish breeding program.

          Each ortet produces different amount of shoots that can be used as cuttings. This is a problem when many and an even number of cuttings are desired. Two additional experiments were designed to solve this problem. One experiments was designed to test if the bottom part rooted and grow as well as the top part when long shoots were divided in two parts. The different parts rooted equally well, but the top part of the shoot did grow better. The second experiment was to root needle fascicles. It did not work out well, because rooting and survival rates were very low. Improving nursery practices of cutting propagation to minimise C-effects is a general long-standing research task. Many other research questions in the original application has not been investigated.

 

249 Applying experimental design in  forest tree genetics trials

Författare: Richard J. Kerr och Gregory W. Dutkowski, PlantPlan Genetics Pty Ltd, Andreas Helmersson och Johan Westin, Skogforsk samt Harry Wu, SLU (2015)

Abstract
Use of the completely randomized design is the current experimental design strategy used by Skogforsk and was developed in response to operational restrictions preventing more complex designs being used. It has been suggested that more complex designs should be used to reduce residual error and increase the accuracy of genetic evaluation. Simulation of progeny field trials has been used to investigate the validity of this proposition. In order to obtain a set of parameters for simulating realistic trial data, a survey of actual Skogforsk progeny trials was undertaken. The survey revealed that medium to strong local trends were generally evident when analyzing traits such as diameter, height and survival. Local trends are defined by local patches of within-site, non-random variation and are fitted statistically using an AR1 process. Fitting an AR1 process generally led to all design effect variances shrinking to zero. The simulation confirmed that spatial analysis is able to adequately correct for non-random within-site variation typical for Swedish progeny trial sites, and even for variation more extreme than that typically observed in Sweden. Use of different experimental designs had minimal effect on whether prediction of breeding values and estimation of (co)variances could be made more accurate and precise. It is concluded that the current strategy used by Skogforsk is reasonable in the sense that more complex designs may not enhance genetic gain when spatial and individual tree models are used. However, the simulation tested only within-site, non-random variation that conformed to a spatial process. More research is warranted that extends the range and types of variation that could be observed in world forestry.