Skriv ut

Hur söker man? – Stiftelsen Konsul Faxes Donation

Varje institution eller stiftelse som arbetar inom ämnesområdena ätliga svampars livsbetingelser, de ädla lövträden eller utforskandet av mykorrhizans betydelse är välkomna med ansökningar om forskningsanslag från Stiftelsen Konsul Faxes Donation.

Vilken typ av forskningsprojekt som stiftelsen kan stödja framgår av ”Målsättning och syfte” för Stiftelsen.

Föreningen Skogsträdsförädling handlägger och beslutar om ansökningar till Stiftelsen på föreningens höstmöte. Nästa ordinarie höstsammanträde äger rum i december 2023.

Ansökningar om anslag från Stiftelsen Konsul Faxes Donation ska för att kunna behandlas inlämnas på följande sätt:

 1. En prel. ansökan (Ansökan-om-forskningsanslag), skickas digitalt utan några bilagor senast den  10 oktober 2023 till föreningens föreståndare Lotta Möller på mailadressen:
  OBS! Ansökningarna kommer att läsas som pappersutskrifter. Det är därför viktigt att all text inom ramarna ”Mål för projektet” och Kort sammanfattning” begränsas till vad som syns i resp. ram.
 2. En fullständig ansökan, som ska vara Föreningen Skogsträdsförädling tillhanda senast den 25 oktober 2023 (Ansökan-om-forskningsanslag), ifylls, skrivs ut, undertecknas av huvudsökande och av institutionschef eller motsvarande, skannas in och skickas digitalt som ett sammanhängande dokument inkl. Bilaga 2 (Bilaga 2 Projektbudget, kostnadsfördelning mm) och övriga bilagor till föreningens föreståndare Lotta Möller på mailadressen: .
 3. Den fullständiga ansökan  inkl. samtliga bilagor ska också skrivas ut och postas till :
  Föreningen Skogsträdsförädling
  Uppsala Science Park
  751 83 Uppsala

Den fullständiga ansökan ska innehålla:

 • Blanketten ”Ansökan om forskningsanslag”
 • Bilaga 1 ”Projektbeskrivning” (bör innefatta följande rubriker: Syfte, Sammanfattning, Bakgrund, Metod, Material, Projektplan/genomförande, Förväntat resultat, Resultatspridning och Referenser). Max. 5 sidor. Om Bilaga 1 skrivs på engelska så ska beskrivningen inkludera en sammanfattning på svenska och vice versa.
 • Bilaga 2 ”Projektbudget, kostnadsfördelning mm”
 • Bilaga 3 ”CV inkl. publikationslista för huvud- och medsökande”. Max. 3 sidor per sökande.
 • Ev. Bilaga 4 Ev. övriga upplysningar som åberopas

Den prel. ansökan tjänar två syften; dels ge styrelsen en uppfattning om vilka ansökningar som kommer att hamna på styrelsens bord och dels möjliggöra för Stiftelsen att meddela de som inkommit med ansökningar, vilka uppenbart inte ligger inom ramarna för vad Stiftelsen kan bevilja, att de ej bör inkomma med någon fullständig ansökan. Observera att det alltså inte sker någon annan utgallring efter den prel. ansökan utan har man, inom någon vecka, inte hört någonting från Stiftelsen så är man välkommen med sin fullständiga ansökan!

Välkommen med Din ansökan till Stiftelsen Konsul Faxes Donation!