Skriv ut

Projekt 281 – 300

Sidan är inte komplett, men uppdateras successivt

Nedanstående rapporter utgör eller grundar sig på den slutredovisning som inlämnats till Föreningen Skogsträdsförädling. I många fall har resultaten dessutom, i olika former, publicerats i diverse vetenskapliga tidskrifter.

291 – Tillväxt 20 år efter sådd och plantering med plantage- och beståndsmaterial av olika härkomst

Författare: Ulfstand Wennström, Skogforsk (2019)

Slutsatser
Huvudsyftet med denna studie var att studera om det fanns skillnad i fröets ursprung vid val av föryngringsmetod. Någon skillnad mellan fröets ursprung och föryngringsmetod kunde inte påvisas. Det gör att ett verktyg som Plantval, vilket hjälper markägare att hitta rätt föryngringsmaterial, (https://www.skogforsk.se/produkter-och-evenemang/verktyg/plantval/) som i huvudsak är uppbyggt av resultat från planterade försök även kan tillämpas vid föryngring med sådd.

Studien visar också plantagefröets fördelar vid föryngring. Vid sådd eller plantering vinner man ca 7-10% i höjdtillväxt 20 år efter föryngring.

Studien visar också att man 20 år efter föryngring vinner 3-5 år i höjdutveckling vid plantering jämfört med sådd, en skillnad som tycks öka med tiden. Man bör betänka att marbehandlingen med Eco-cultivator/hacka var anpassad för sådd, vid en jämförelse med plantering på omvänd torva skulle skillnaden troligen öka än mer.

Abstract
The effects of seed type, seed origin, and regeneration method, direct seeding vs. planting with Scots pine, on seedling emergence, vitality and height growth up to 20 years was quantified and examined. Two experimental sites at two regions located at 64°N and 61°N using six orchard seed lots and six stand seed lots of with a latitudinal span but with adequate geographical origins in each region were used. On average, directly seeded orchard seed lots had 37% and 19% higher seedling emergence, in relation to sown germinable seeds, than stand seed lots in the northern and southern regions after five years. When regenerated with seedlings the difference was insignificant. On average, 20 years after regeneration, orchard seedlings were 10.5% and 9.0% taller than planted and sown stand seedlings respectively in the northern region and 8.9% and 7.3% taller than planted and sown stand seedlings respectively in the southern region. The interaction of latitude on height growth was negative in both regions. The interactions of method x seed type and method x latitudinal origin was insignificant on vitality and height growth indicating that the same recommendation can be used for planting as for direct seeding when selecting regeneration material.

293 Optimering av urvalstidpunkt för skevhet, styvhet och hållfasthet efter sågning vid förädling av gran

Författare: Karl-Anders Högberg, Skogforsk (2017)

Abstract på svenska
Förädling för kvalitetsegenskaper hos sågat virke försvåras påtagligt av den långa tid som är nödvändig för att få så stora träd att sågade produkter kan produceras för datainsamling. Dessutom kan träd som kapats och sågats inte användas i förädlingen. I detta projekt undersöktes möjligheterna att göra ett genetiskt urval tidigt i omloppstiden för trädslaget gran. Stamtrissor och utsågade reglar (centrumutbyten) från ett 34 år gammalt avkommeförsök användes. Resultaten är mycket uppmuntrande i och med att det den urvalstidpunkt som var effektivast inföll så tidigt som vid ca 10 års ålder, såväl för skevhet som för styrka hos reglarna. Icke-destruktiva mätningar, fibervinkelsond för skevhet och Pilodyninträngning för styrka, kan med stor sannolikhet användas vid en så tidig tidpunkt. Resultatet innebär också att urval för dessa kvalitetsegenskaper kan göras utan tidsförlust i förhållande till urval för tillväxt.

Abstract in English
Breeding for sawn timber traits is hampered by the time necessary to get trees big enough to produce boards that can provide data. Furthermore, the trees used for collecting board data are cut and not possible to use in the breeding. In this project, possibilities to make selection early in the rotation were investigated for Norway spruce. Stem discs and boards from a 34-year-old progeny trial were used for the study. The results are very encouraging as the most efficient age for selection was found to be around 10 years, both for from stability and strength of boards. Non-destructive measurements by a wedge grain angle gauge for form stability and Pilodyn penetration for strength will most probably be possible to apply at this early stage. This will also mean that selection for these sawn board quality traits can be made without any time delay in relation to selection for growth.

296 Sammansättning av optimala förädlingspopulationer inom det svenska förädlingsprogrammet för tall

Författare: Tim Mullin och Torgny Persson, Skogforsk (2017)

Sammanfattning
De senaste förbättringarna i avelsvärderingsarbetet vid Skogforsk gör det nu möjligt att generera jämförbara avelsvärden för alla besläktade träd i en stamtavla för en given region. Även om skogsträdsförädlare nu enkelt kan producera listor över kandidatträd och deras avelsvärden kan de inte bara ta de bästa träden för att generera nästa testgeneration utan måste även ta hänsyn till graden av släktskap mellan utvalda träd. Den optimala lösningen är inte att helt undvika släktskap utan snarare att hitta den uppsättning träd som maximerar den genetiska vinsten givet en begränsning vad gäller högst tillåtet genomsnittligt släktskap. Ett förbättrat hjälpmedel vid arbetet med optimeringen av balansen mellan vinst och diversitet vid ett urval har nyligen blivit tillgängligt genom implementering av nya optimeringsalgoritmer i urvalsverktyget OPSEL.

I den här studien undersökte vi hur OPSEL på bästa sätt kunde utnyttjas vid framställning av nästa testgeneration inom ett antal förädlingspopulationer av tall i norra Sverige. Vi sammanställde data på tillgängliga kandidatträd från de tre förädlingspopulationerna, Tpop T4, T7 och T11, samt utvärderade lämplig storlek på operativ korsningsinsats och vilken diversitetsbegränsning som skulle tillämpas för att uppnå uppsatta mål vad gäller genetisk bevarande. Vi optimerade sedan valet av föräldragenotyper till nästa testgeneration under olika urvalsscenarier, inklusive så kallat ”bakåtval” (enbart ursprungliga plusträd), ”framåtval” (endast avkomma från plusträd) och urval där både plusträd och deras avkommor fick ingå – där det sistnämnda scenariot konsekvent producerade det bästa resultatet. Vi utformade dessutom ett verktyg som underlättar planeringen av efterföljande korsningsarbete, med huvudsaklig uppgift att minimera släktskapet mellan utvalda föräldrar i varje enskild parkorsning.

Summary 
Assembling optimum breeding populations for the Swedish Scots pine breeding program

Recent improvements in our breeding value estimation at Skogforsk makes it possible to generate comparable breeding values for all relatives in the entire pedigree for a given region. While breeders can now easily produce lists of candidate trees and their breeding values, they cannot simply take the best trees to generate the next cycle of test progeny, but must also take into account the degree of relatedness among selections. The optimal solution is not to completely avoid kinship, but rather to find the set of selections that maximizes gain under a relatedness constraint. This optimum balance of gain and diversity during selection has only recently been solved in a definitive way by the application of optimization algorithms in a selection tool called OPSEL.

In this study, we look at how best to utilize this new capability while forming the next-cycle breeding populations for Scots pine in northern Sweden. We compiled data on candidates from three sub-populations, Tpop T4, T7 and T11. We evaluated the size of the operational crossing effort that should be planned for each breeding region and the appropriate constraint on diversity that should be applied to achieve program goals for genetic conservation. We then optimized selection of the genotypes contributing to the next cycle under different scenarios, including so-called “backward selection” (only founders), “forward selection” (only progeny of founders) and selection from across all previous cycles – the latter consistently produced the best result. We also designed a tool to plan the crossing of these genotypes in a positive assortative fashion, respecting the optimum contributions identified for each, and avoiding excessive relatedness between parents in each cross.