Skriv ut

Historik – Stiftelsen Konsul Faxes Donation

Konsul Gunnar Faxe lade genom sitt testamente grunden för dagens stiftelse vars avkastning befrämjar så vitt skilda forskningsområden som våra ätliga svampar, de ädla lövträden och mykorrhiza.

Donationen och testamentet

Konsul Gunnar Faxe (1882 – 1943) hyste bl a ett stort intresse för våra matsvampar och han nämner i ett brev från 1942 till sin vän Professor Nils Sylvén att han har tankar på att främja forskning som kan leda fram till möjligheten att odla ätliga svampar i det fria.

Konsul Faxe förordnade därefter i sitt testamente bl a följande:

”… af min kvarlåtenskap skall utgå till Föreningen för växtförädling af skogsträd 25.000 /Tjugofemtusen/ i ”andra” aktier till bildandet af en fond, hvars afkastning skall användas till utforskandet af inhemska ätliga svampars lifsbetingelser och utforskandet af metoder att odla dylika svampar resp. öka deras förekomst i naturen. Fondens afkastning kan ackumuleras, om så anses lämpligt. Endast afkastningen får användas och närmare bestämt till belöning åt forskare, som framlagt saken främjande forskningsresultat eller till stipendier åt forskare, som förklarat sig villiga att ägna sig åt uppgiften. Föreningens styrelse förvaltar fonden och bestämmer äfven dess användning.”

Därmed var ”Konsul Faxes Donation” bildad med följande ursprungliga ändamål:

”… avkastningen skall användas till utforskandet av inhemska, ätliga svampars livsbetingelser och utforskandet av metoder att odla dylika svampar, resp öka deras förekomst i naturen.”

Justerad inriktning – permutation

Det visade sig med tiden vara svårt att erhålla ansökningar om forskningsanslag rörande de ätliga svamparnas livsbetingelser och efter kontakter med och inhämtande av synpunkter från Konsul Gunnar Faxes son Jörgen Faxe ansöktes och erhölls permutation 1969.

Ändamålet blev efter 1969 års permutation: ”… används – i den mån den icke åtgår för de i testamentet angivna ändamålen – för anslag som avser bokens bevarande i önskvärd utsträckning i den svenska skogsfloran.”

Donationen blev en stiftelse

1997 namnändrades ”Konsul Faxes Donation” till ”Stiftelsen Konsul Faxes Donation” med anledning av länsstyrelsens krav på att ordet stiftelse måste ingå i stiftelsers namn.

Permutation nr 2

Trots den 1969 förändrade ändamålsinriktningen visade det sig vara svårt att erhålla ansökningar om forskningsanslag i tillräcklig omfattning. Efter inhämtade synpunkter från Konsul Gunnar Faxes sonson Jacob Faxe vidgades, genom permutation, stiftelsens ändamål till den nu gällande: ”… skall ge bidrag till i första hand utforskandet av inhemska, ätliga svampars livsbetingelser och utforskandet av metoder att odla dylika svampar, resp. öka deras förekomst i naturen och in andra hand till forskning kring de ädla lövträden och dess bevarande i önskvärd utsträckning i den svenska skogsfloran samt i tredje hand till utforskandet av olika svamparters mykorrhiza och dess betydelse för skogsträden och för anslag till övrig lövträdsforskning.”