Skriv ut

Hur söker man?

Varje institution eller stiftelse som arbetar inom ämnesområdet skogsträdsförädling eller dess betydelse för skogsskötseln är välkomna med ansökningar om forskningsanslag.

Vilken typ av forskningsprojekt som Föreningen kan stödja framgår av ”Målsättning och syfte” under ”Om Föreningen”.

Föreningen Skogsträdsförädling har normalt två ordinarie styrelsesammanträden per år. Ansökningar till Föreningen Skogsträdsförädling behandlas i huvudsak på höstsammanträdet.
Nästa ordinarie höstsammanträde äger rum i december 2023.

Styrelsens nuvarande bedömning är att det tillgängliga anslagsutrymmet under de närmaste åren kommer att ligga på  ca 7 milj kr per år, varav 2,5 – 4,5 milj kr kommer att finnas tillgängligt för enskilda projekt.

OBS! Under 2023 fortsätter den särskilda satsningen på projekt som bygger på tidigare anlagda långliggande försök. Läs mer om satsningen här.

Ansökningar om anslag från Föreningen Skogsträdsförädling ska för att kunna behandlas lämnas in på följande sätt:

 1. En prel. ansökan (Ansökan-om-forskningsanslag), skickas digitalt utan några bilagor senast den 10 oktober 2023 till föreningens föreståndare Lotta Möller på mailadressen: 
  OBS! All text inom ramarna ”Mål för projektet” och ”Kort sammanfattning”  måste begränsas till vad som syns i respektive ram.
 2. En fullständig ansökan, som ska vara Föreningen Skogsträdsförädling tillhanda senast den 25 oktober 2023 (Ansökan-om-forskningsanslag), fylls i, skrivs ut, undertecknas av huvudsökande och institutionschef eller motsvarande, skannas in och skickas digitalt som ett sammanhängande dokument inkl. Bilaga 2 (Bilaga 2 Projektbudget, kostnadsfördelning mm) och övriga bilagor till föreningens föreståndare Lotta Möller på mailadressen: . Ansökan ska också skrivas ut och skickas i pappersform till:
  Föreningen Skogsträdsförädling
  Uppsala Science Park
  751 83 Uppsala

  Ansökningar som inte uppfyller ovanstående formkrav beaktas inte.

Den fullständiga ansökan ska innehålla:

 • Blanketten ”Ansökan om forskningsanslag”
 • Bilaga 1: ”Projektbeskrivning” (bör innefatta följande rubriker: Syfte, Sammanfattning, Bakgrund, Metod, Material, Projektplan/genomförande, Förväntat resultat, Resultatspridning och Referenser). Max. 5 sidor.
  Om Bilaga 1 skrivs på engelska så ska beskrivningen inkludera en sammanfattning på svenska och vice versa.
 • Bilaga 2: ”Projektbudget, kostnadsfördelning mm”
 • Bilaga 3: ”CV inkl. publikationslista för huvud- och
  medsökande”. Max. 3 sidor per sökande.
 • Ev. Bilaga 4: Övriga upplysningar som åberopas

Den prel. ansökan tjänar två syften; dels ge styrelsen en uppfattning om vilka ansökningar som kommer att hamna på styrelsens bord och dels möjliggöra för föreningen att meddela de som inkommit med ansökningar, vilka uppenbart inte ligger inom ramarna för vad föreningen kan bevilja, att de ej bör inkomma med någon fullständig ansökan. Observera att det alltså inte sker någon annan utgallring efter den prel. ansökan utan har man, inom någon vecka, inte hört någonting från föreningen så är man välkommen med sin fullständiga ansökan.

Välkommen att ansöka!