Skriv ut

Forskningsanslag – Stiftelsen Konsul Faxes Donation

Stiftelsen Konsul Faxes Donation beviljar årligen normalt 200 000 – 400 000 kr i forskningsanslag till projekt rörande ätliga svampar, de ädla lövträden och mykorrhizaforskning.

Stiftelsen Konsul Faxes Donation ger anslag till i första hand utforskandet av ätliga svampars livsbetingelser, i andra hand till forskning kring de ädla lövträden och i tredje hand till utforskandet av mykorrhizans betydelse för skogsträden eller anslag till övrig lövträdsforskning.

Varje stiftelse eller institution som arbetar inom de berörda ämnesområdena är välkomna med ansökningar om anslag.

Styrelsen för Föreningen Skogsträdsförädling är beslutande organ vad gäller att bevilja anslag, anslagens storlek etc. Styrelsen behandlar i huvudsak inkomna ansökningar en gång per år, normalt under november månad.