Skriv ut

Målsättning och syfte

Föreningen Skogsträdsförädling stödjer den vetenskapliga och praktiska skogsträdsförädlingen genom att årligen bevilja forskningsanslag.

Föreningens målsättning är att stödja

  • den vetenskapliga och praktiska skogsträdsförädlingen och
  • den forskning som berör behovet av anpassningar i skogsskötseln som blivit en följd av skogsträdsförädlingens utveckling.

Innebörden av detta är att Föreningen i huvudsak stödjer tillämpad forskning och försöksverksamhet för att utveckla förädlingens vetenskapliga metodik och för att praktiskt utföra växtförädling av inhemska och införda barr- och lövträdslag till nytta för svenskt skogsbruk. För att förädlingens framsteg skall realiseras i nya skogar behövs också kunskap om hur förädlade skogsodlingsmaterial effektivt framställs, deras egenskaper och var de bäst kan användas.

Föreningen stödjer även forskning om konsekvenser för skogen och skogsbruket av att använda förädlade träd och om nya möjligheter för skogens anläggning, skötsel och ekonomi samt skogsbrukets planering.

Verksamheten syftar till att befordra tillämpad forskning och försöksverksamhet inom nämnda områden samt omsättning av forskningens resultat i det praktiska skogsbruket. Föreningen ska upprätthålla samarbete med övriga institutioner och nämnder, som är verksamma på området.

Dessa uppgifter ska föreningen lösa främst genom anslag till stiftelse eller institution med verksamhetsinriktning som beskrivits ovan.

Föreningen ska därutöver utgöra ett forum för överläggningar i frågor som tillhör dess verksamhet.

Föreningen utdelar årligen normalt 11 – 13 milj kr till olika forskningsprojekt.