Skriv ut

Projekt 301 – 320

Sidan är inte komplett, men uppdateras successivt

Nedanstående rapporter utgör eller grundar sig på den slutredovisning som inlämnats till Föreningen Skogsträdsförädling. I många fall har resultaten dessutom, i olika former, publicerats i diverse vetenskapliga tidskrifter.

305 Betydelse av skötsel och genetik för volymproduktion och kvalitetsegenskaper hos tall

Författare: Pelle Gemmel, Per-Magnus Ekö och Eric Agestam, SLU samt Karl-Anders Högberg, Skogforsk (2016)

Sammanfattning
1992 anlades ett fältförsök i Linnebjörke ost om Växjö med syfte att studera kvalitetsutveckling, produktion och skador i tall vid; 1/ naturlig föryngring jämfört plantering; 2/ med fröträd/skärm jämfört med hygge och; 3/förädlade plantor jämfört med plantor från beståndsfrö, detta i olika förband. Försöket är anlagt för att även nyttjas i undervisning och på exkursioner.

Försöket hägnades men plantering gjordes även utanför hägnet. De planterade tallarna utanför hägnet har betats hårt och marken utanför hägnet är idag kalmark. 2015, 23 år efter utläggning av försöket var volymen i de planterade parcellerna 175 m3sk på hygget vilket var 40% mer än vid plantering i en naturlig föryngring(fröträd borttagna) och 80% mer än i plantering under lång skärmställning. De planterade parcellerna med frön från beståndet hade en lite högre produktion än det förädlade materialet vilket är förvånande. Som väntat var produktionen högre i tätare förband än glesa. Det var mycket stor skillnad i volym mellan planterade och naturligt föryngrade parceller. Det var 80% större volym i planterade parceller under fröträden än i naturlig föryngrade parceller. Motsvarande skillnad var 344% vid plantering med lång skärmperiod där skärmträd fortfarande stod kvar jämfört med naturlig föryngring.

Vad gäller kvalitet(stamform, kvistdiameter, kvistvinkel och rakhet) var kvaliteten bättre för det planterade förädlade materialet än planterade beståndsmaterialet. Kvaliteten var som väntat bättre vid stigande stamantal. Det naturligt föryngrade materialet hade avsevärt bättre kvalitet än det planterade och kvaliteten ökade även med längre skärmperiod.

Summary
In 1992 a field experiment was established near Växjö in Southern Sweden. The aim was to study yield, timber quality and damages in Scots pine with 1/ natural generation compared to plantation 2/shelter-wood compared to clear-cut 3/ Seedlings from breeded material compared to seedlings originated from the old stand. The experiment is designed for education and excursions.

The experimental area was fenced against damage from moose and deer. Outside the fence browsing has totally destroyed the regeneration. An inventory of the experiment was performed invented 2015, 23 years after establishment. Volume in planted parcels was 175 m3sk, 40% more than on planted parcels in the natural regeneration where seed trees has been removed and 80% more than on planted parcels under shelter-wood. The differences where even more pronounced between planting and natural regeneration. Plantation resulted in 80% more volume compared to natural regeneration in the natural regeneration treatment and in the shelter-wood planted trees produced 344% more than natural regenerated trees.

The volume planted with breeded seedlings where surprisingly somewhat smaller than the volume on corresponding parcels with seedlings origin from the stand. As expected volume was larger with increasing number of trees/ha.

Quality measured as steam form, thickness of branches, branch angle and straightness, was better on breeded trees than trees originated from the stand. Furthermore quality was better on natural regenerated trees than on planted. On planted trees quality became better planted under a seed trees that later was removed and even better under shelter which also was the case for natural regenerated tress.

 309 Kan ny information ge anledning att ompröva vilka provenienser av Svartgran som är lämpliga för Mellansverige.

Författare: Mats Berlin, Gustav Friberg, Skogforsk (2016)

Sammanfattning
Svartgran (Picea mariana) har sitt ursprung i norra delen av Nordamerika och har föreslagits som ett alternativ till gran på fuktiga och frostlänta marker i Syd- och Mellansverige. Tidigare studier har kommit fram till att svartgranen varit överlägsen gran på torvmarker i Mellansverige och rekommendationer för proveniensval har utformats. Sommaren 2014 observerades betydande avgångar och stambrott i ett proveniensförsök utanför Gysinge (Nässja) i Mellansverige och i den här studien har vi mätt in och analyserat försöket och undersökt om den nya informationen påverkar de tidigare framtagna användningsrekommendationerna.

Den huvudsakliga slutsatsen av studien är att de kraftiga avgångar som drabbat försöket i Nässja inte i grunden har förändrat de tidigare fastställda rekommendationerna för användning av svartgran i Mellansverige. Men de tidigare rekommenderade proveniensområdena i Manitoba och Saskatchewan har i hög utsträckning drabbats av stambrott och försämrad tillväxt och bör inte längre rekommenderas. De avgångar och skador som drabbat svartgranen verkar vara klimatrelaterade och bero på dålig anpassning av tillväxtrytmen. Senare skjutande och invintrande provenienser verkar mest anpassade och presterar bäst.

I den här studien är gran överlägset svartgran i alla uppmätta egenskaper och fröplantagematerial presterar bättre än östeuropeiskt beståndsfrö. I studien ingår dock bara ett fastmarksförsök och det går därmed inte att dra slutsatser om trädslagens inbördes förhållande på torvmark.
Abstract
Black spruce (Picea mariana) exists naturally in the northern parts of North America and has been suggested as an alternative to Norway spruce on moist and frost prone sites in South- and Central Sweden. Earlier studies show that Black spruce has outperformed Norway spruce on peat lands in Central Sweden and provenance recommendations have been made based on those (and other) results. In the summer of 2014 considerable late mortality and damages (particularly broken stems) was observed in a Black spruce provenance trial outside Gysinge (Nässja) in Central Sweden. In this study we have re-assessed and analyzed the trial and investigated if this new information affects the existing provenance recommendations.

The main conclusion in this study is that the considerable mortality observed did not fundamentally change the existing provenance recommendations for Black spruce in Central Sweden. However, the earlier recommended provenances from Manitoba and Saskatchewan had a high frequency of broken stems and had deteriorated in growth and are therefore no longer recommended for use. The recently observed mortality and damages seem to be climate related and primarily caused by mal-adaptation in growth rhythm. In general, provenances characterized by late bud burst and late growth cessation seem to be better adapted and perform better.

In this study Norway spruce outperforms Black spruce in all important traits and seed orchard crop outperforms East European stand seed. In this study no peat land trial site was studied and no conclusions could be drawn on the relative performance of the two species under those conditions.

 

310 Sibirisk lärk – revision av internationella proveniensförsök anlagda 2003

Författare: Ulf Johansson, SLU (2017)

Sammanfattning
Från den sibiriska lärkens utbredningsområde insamlades under perioden 1996-2001 frö från mer än 1000 enskilda träd inom 29 representativa områden från Kamchatka i öster till Karelen i väster. En serie med kombinerade avkomme- och proveniensförsök anlades år 2003 på tre lokaler i Sverige. Försöken reviderades 2007 och resultat från ungdomsutvecklingen presenterades i en doktorsavhandling. I detta projekt genomfördes under 2015-2016 en förnyad mätning av de sydliga och nordliga försökslokalerna i serien. Sammanfattningsvis visade resultaten på tydliga skillnader i överlevnad och volymproduktion mellan lärkarter och härkomster. På den sydliga försökslokalen vid Österbymo var det främst sydliga provenienser av L. sukaczewii och L. gmelinii som kombinerade acceptabel överlevnad och hög volymproduktion. I det nordliga försöket vid Järvträsk gällde detsamma för material av L. sukaczewii från nordligare regioner och provenienser av L. cajanderi och L. gmelinii från östliga regioner. En fortsatt utvärdering av data från det insamlade materialet genomförs i ett projekt vid Skogsforsk.

Summary
During 1996-2001 seed materials of Russian larch were collected from more than 1000 single trees within 29 provenances from Kamchatka in the East to Karelia in the West. A series with combined progeny and provenance experiments were in 2003 establish at three sites in Sweden. The experiments were measured in 2007 and results from juvenile growth and survival were presented in a doctoral thesis. In this project, the southern and northern experimental sites were re-measured during 2015-2016. The results showed that there were distinct differences in survival and volume production between the larch species and provenances. At the southern experimental site, southern provenances of L. sukaczewii and L. gmelinii combined an acceptable survival with a high volume production. At the northern site, the same results were achieved for provenances of L. sukaczewii from northern regions as well as for provenances of L. cajanderi and L. gmelinii from eastern regions. A continued evaluation of the data set will be performed within a running project at the Forest Research Institute of Sweden.