Skriv ut

Föreningen Skogsträdsförädlings personuppgiftspolicy

Nedanstående personuppgiftspolicy gäller även i tillämpliga delar för Stiftelsen Konsul Faxes Donation (802008-1470).

Parter och ansvar för behandling av personuppgifter
Föreningen Skogsträdsförädling (802010-1070), nedan kallad Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Föreningens verksamhet.

Om Föreningen Skogsträdsförädling
Föreningens uppgift är att stödja den vetenskapliga och praktiska skogsträdsförädlingen och behovet av anpassningar i skogsskötseln som blivit en följd av skogsträdsförädlingens utveckling. Detta löser Föreningen genom forskningsanslag till stiftelse eller institution med ovan nämnda verksamhetsinriktning.

Föreningen har ca 170 ständiga eller årsbetalande medlemmar, såväl privatpersoner som juridiska personer.

Register
För att Föreningen ska kunna bedriva ändamålsenlig verksamhet enligt Föreningens stadgar behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen håller register över medlemmar, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och över forskare vilka kan tänkas vara intresserade av att söka forskningsanslag från Föreningen.

Registren kan innehålla personuppgifter i form av namn, personnummer, postadress, telefonnummer och mailadresser.

Föreningen ser löpande över vilka register och registeruppgifter som används och tar bort register och personuppgifter så snart de inte längre är relevanta för Föreningens verksamhet.

Registrerade uppgifter kommer inte att överföras till tredje land och Föreningen delar inte personuppgifterna med tredje part för deras marknadsföring eller dylikt.

Den registrerades rättigheter
Alla som finns registrerade i Föreningen har flera rättigheter:

Hur skyddas personuppgifterna?
Föreningen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med behandlingen.

Ytterligare information
Den som önskar ytterligare information avseende Föreningens hantering av personuppgifter kan kontakta Föreningens föreståndare