Skriv ut

Stadgar för Föreningen Skogsträdsförädling

(Antagna vid föreningsstämmor den 24 mars och den 26 maj 2021).

§ 1
Föreningens ändamål är att stödja den vetenskapliga och praktiska skogsträdsförädlingen samt forskning om anpassningar i skogsskötseln som kan behövas till följd av skogsträdsförädlingens utveckling. Verksamheten syftar till att främja tillämpad forskning och försöksverksamhet inom nämnda områden samt omsättning av forskningens resultat i det praktiska skogsbruket. Föreningen ska upprätthålla samarbete med övriga nämnder och institutioner som är verksamma på området.

§ 2
De i föregående paragraf nämnda uppgifterna ska föreningen lösa väsentligen genom bidrag till stiftelse eller institution med verksamhetsinriktning som beskrivits i § 1.

§ 3
Föreningens medlemmar är ständiga eller årligt betalande. Årsavgift och avgift för ständig medlem fastställes av stämman.

Skogsstyrelsen, LRF Skogsägarna och Föreningen Sveriges Skogsindustrier är ständiga medlemmar.

§ 4
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, vilken består av ordförande och högst sju andra ledamöter jämte lika många suppleanter. Ordförande väljes av föreningen på ordinarie årsstämma för en tid av två år i sänder. Sex ledamöter och suppleanter för dem utses av de i § 3 särskilt angiva ständiga medlemmarna för en tid av två år i sänder enigt följande: Skogsstyrelsen utser en ledamot jämte suppleant, LRF Skogsägarna två ledamöter jämte suppleanter och Föreningen Sveriges Skogsindustrier tre ledamöter jämte suppleanter.

Härjämte äger styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet att utse en ledamot jämte suppleant för en tid av två år i sänder.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande för samma tid som ordföranden.

§ 5
Styrelsen har att leda föreningens verksamhet, sörja för verksamhetens finansiering, förvalta föreningens tillgångar och föranstalta om revision, anlita föreståndare och annan personal på konsultbasis eller genom anställning och för övrigt på alla sätt främja föreningens ändamål. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den som enligt styrelsen erhållit bemyndigande. Dessa har rätt att företräda föreningen inför domstolar och andra myndigheter samt vid förhandlingar med tredje man. De har även rätt att teckna avtal vid köp och försäljning av fast egendom samt låta inteckna sådan egendom.

§ 6
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 7
Styrelsen sammanträder så ofta ordföranden finner erforderligt, dock minst två gånger årligen, eller då minst 1/3 av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller vice ordföranden och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Varje ledamot har en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Föreningens föreståndare leder och övervakar föreningens arbete. Det åligger föreståndaren att tillse att föreningens egendom vårdas och underhålls. Föreståndaren är föredragande inför styrelsen och verkställer dess beslut samt är föredragande och sekreterare vid föreningsstämman.

§ 8
Föreningen sammanträder till ordinarie stämma en gång årligen på dag, som styrelsen minst en månad tidigare tillkännagett genom personlig kallelse till den e-postadress eller postadress som har angivits till föreningen.

Vid stämman förekommer:

  • val av mötesordförande och protokollsjusterare utöver mötesordförande
  • justering av röstlängd
  • styrelse- och revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt behandling av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • meddelande om utsedda ledamöter i styrelsen
  • val av ordförande i styrelsen för en period av två år
  • val av minst två revisorer jämte suppleanter för granskning av föreningens och styrelsens räkenskaper
  • förslag och framställningar, vilka blivit väckta av styrelsen eller som skriftligen inkommit till styrelsen från föreningsmedlem senast en månad före stämman och angetts i kallelsen.

§ 9
Extra föreningsstämma hålles då styrelsen så beslutar eller då minst 1/3 av föreningens medlemmar skriftligen begär det, varvid personlig kallelse utfärdas minst 14 dagar före stämman till den e-postadress eller postadress som har angivits till föreningen.
Vid extra föreningsstämma får endast de ärenden behandlas som angetts i kallelse till stämman

§ 10
Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

Därefter utses mötesordförande. Om de närvarande inte enhälligt utser ordförande, väljs ordförande efter huvudtalet.

§ 11
På föreningens stämma äger varje medlem en röst och, om denne är intressent i Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut, ytterligare en röst för varje 1 000-tal kronor i för året erlagt bidrag till denna stiftelse.

Som beslut gäller, utom i fall som avses i § 16, den mening som fått flest röster och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Om så yrkas ska val företas med slutna sedlar. Vid lika röstetal för olika meningar fattas beslut genom lottning.

§ 12
Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll, vilket ska justeras av ordföranden. Styrelseledamot har rätt att få sin skiljaktiga mening antecknad i protokollet.

På föreningsstämma ska genom styrelsens försorg föras protokoll. Har beslut fattats genom omröstning ska anges hur röstningen utfallit. Stämmoprotokoll ska justeras av ordföranden och minst en på stämman utsedd protokollsjusterare.

§ 13
Föreningens räkenskaper är kalenderår. Räkenskaperna ska vara tillgängliga för revisorerna senast den 15 februari.

§ 14
Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en av dem undertecknad revisionsberättelse, som ska överlämnas till styrelsen senast den 1 april.

§ 15
Skulle föreningen upplösas eller dess verksamhet upphöra av andra skäl, disponeras föreningens tillgångar för ändamål i överensstämmelse med dess syfte enligt beslut fattat på stämma.

§ 16
Förslag om ändring av dessa stadgar eller väckt fråga om föreningens upplösning ska först underställas styrelsen. Därefter fordras beslut med 2/3 majoritet av vid stämman representerat röstetal vid två efter varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie.