Skriv ut

Projekt 361 – 380

Sidan är inte komplett, men uppdateras successivt

Nedanstående rapporter utgör eller grundar sig på den slutredovisning som inlämnats till Föreningen Skogsträdsförädling. I många fall har resultaten dessutom, i olika former, publicerats i diverse vetenskapliga tidskrifter.

365:1 Abstract till “Estimating genetic gain from clonal forestry in Norway spruce”

Författare: Harry Wu, SLU, Mats Berlin, Skogforsk och Zhi-qiang Chen, SLU (2019)

Sammanfattning
Skogsträdsförädling av gran (Picea abies) har i Sverige pågått i över sex decennier.

I en nyligen genomförd utredning lyftes vikten av att kunna beräkna icke-additiva effekter för tillväxt och vedegenskaper för att kunna bedöma vinster och risker med klonskogsbruk för gran. På 1970-talet började anläggningen av klontester av gran i större omfattning. Syftet med den här studien är att beräkna genetiska varianskomponenter för tillväxt och vedegenskaper från sex helsyskon- och två halvsyskonklontester för att kunna studera vinster och risker med klonskogsbruk i Sverige.

Följande fem ved- och tillväxtegenskaper mättes in och beräknades:
1. Pilodynpenetration (Pilo) på stående träd med en 2.0 mm nål. Mätningen gjordes i brösthöjd (ungefär 1.3 meter från marken).

2. Resistografmätning (Resi) med mikroborren IML-RESI PD300 som en alternative metod för att bestämma veddensitet på stående träd.

3. Fibervikel (GA) mättes på ena sidan på varje träd.

4. Akustisk hastighet (AV) mättes med Hitman ST300.

5. Elasticitetsmodul (MOE) beräknat från mätdata från Pilo eller Resi i kombination med AV.

Summerade resultat:

1. Resistograf kan användas som ett effektivt och tillförlitligt verktyg för att bedöma relative veddensitet på stående träd.

2. Den additiva genetiska variationen stod för merparten av den totala genetiska variationen för diameter och vedegenskaper medan den icke-additiva komponenten var viktigare för tidigt mätt höjd. Klonernas medelheritabilitet var alltid högre än heritabilitet i vid och snäv bemärkelse för alla studerade egenskaper.

3. Predikterad genetisk vinst var alltid högst vid klonskogsbruk, följt av familjeskogsbruk med helsyskon och friavblommade halvsyskon. Klonskogsbruk ökade den genetiska vinsten med 11-31% för vedegenskaper och 22-120% för diameter jämfört med familjeskogsbruk med helsyskon.

4. 30-40 kloner per helsyskonfamilj behövs för att säkerställa maximal realiserad genetisk vinst i framtida klonförökningsprogram givet ett scenario där antingen de bästa 10-20 klonerna från populationen (inga restriktioner m.a.p. släktskap) eller den bästa klonen från varje av de 10-20 familjerna valts ut.

Abstract
Genetic improvement of Norway spruce (Picea abies) has been carried out for over six decades in Sweden. In a recent review of deploying clonal forestry of Norway spruce in Sweden, there was a special call to estimate non-additive genetic variance for growth and wood quality traits in order to assess the benefits and risks of Norway spruce clonal forestry. A large clonal testing program was launched during the mid-1970s. This study evaluated genetic variations for growth and wood quality traits from six full-sib and two half-sib clonal trials in order to study benefits and risk of implementing clonal forestry in Sweden.

Following five wood quality traits plus growth traits (DBH and tree stem volume) were assessed as
1. Pilodyn penetration depth (Pilo) in standing trees with a 2.0 mm diameter pin. The measurement was conducted at approximate 1.3 m above the ground for each tree.

2. Measurement of Resistograph (Resi) using the micro-drill IML-RESI PD300 as an alternative method in order to determine the wood density of standing trees in the trial 3. Spiral grain angle (GA) was also measured for each tree of one site.

4. Measurement of acoustic velocity (AV) using the Hitman ST300 tool.

5. Estimation of the dynamic modulus of elasticity (MOE) based on the observed Pilo or Resi (for wood density) and AV data.

Results are summarized as

1. Resistograph could be used as an effective and reliable tool to assess the relative wood density of standing trees.

2. Additive genetic variation accounted for the majority of the total genetic variation associated with DBH and wood traits whereas non-additive genetic variation appeared to be more important for height at early ages. Clonal mean heritability estimates were always the largest as compared with broad-sense and narrow-sense heritability for studied traits.

3. Predicted genetic gain was the highest at clonal deployment, followed by full-sib family deployment and open-pollinated deployment. Clonal forestry could lift genetic gain about 11 – 31% more for wood traits and 22 – 120 % more for DBH over full-sib family forestry.

4. The generation of 30–40 clones per full-sib family will assure the maximum realized genetic gain in future clonal propagation following a selection scenario of either selecting the best ten/20 clones from the population (no restrictions on co-ancestry) or selecting the single best clone from each of the ten/20 best families.

368 Proveniensvariation i törskateresistens

Författare: Torgny Persson, Skogforsk (2019)

Sammanfattning
Sedan början av 2000-talet har omfattande angrepp av törskatesvampen uppmärksammats i tallungskogar i Norrbotten och norra Västerbotten. Skogforsk har sedan 2006 i samarbete med Inst. f. Skoglig Mykologi och Patologi studerat ett antal törskateangripna avkommeförsök med finansiering från Föreningen Skogsträdsförädling. Värdefull information om genetisk variation i resistens mellan familjer har då framkommit, men försöksmaterialet hade för liten spridning i latitudursprung för att kunna belysa om det fanns någon variation i törskateresistens mellan olika provenienser. Vid en okulär besiktning 2016 av ett antal nordligt belägna försök i Eiches proveniensserie bedömdes tre av försöken vara angripna av törskate i tillräcklig omfattning för att motivera en fullständig inventering. De tre Eicheförsöken 4711 Storberget (Lycksele) och 4811 Långsjöby (Storuman) i Västerbottens län samt 5211 Ohtanajärvi (Korpilombolo) i Norrbottens län blev inventerade försommaren 2017 med medel från Föreningen Skogsträdsförädling.

Dessvärre visade det sig att den inledande skadebesiktningen hade överskattat faktisk angreppsfrekvens i två av de inventerade försöken varför arbetet fick inrikta sig på att enbart analysera 4711 Storberget. I analysen ingick 13 svenska provenienser, där det sydligaste och nordligaste fröpartiet härstammade från Grangärde i Kopparbergs län (latitud 60.3° N) respektive Linalombolo i Norrbottens län (latitud 67.2° N). Variansanalysen på materialet från 4711 Storberget visade på signifikant proveniens- och familjevariation för Lev28. För Hjd28 var även familjevariationen klart signifikant, medan kvoten estimat/medelfel för proveniensvariationen låg något under gränsen för en tillförlitlig skattning. Tör64 kunde inte heller påvisa någon signifikant proveniensvariation och dess familjevariation gick mot noll. Förekomsten av signifikant familjevariation i törskateresistens i nordliga tallpopulationer har dock bekräftats i tidigare studier, varför avsaknaden av familjevariation i denna studie sannolikt beror på den höga avgångs­procenten i 4711 Storberget, vilket drastiskt har reducerat antalet levande plantor per familj.

De två viktigaste resultaten från studien var: 1) trolig förekomst av proveniens­variation i törskateresistens, samt 2) att det inte verkar finnas någon koppling mellan törskateresistens och frökällans ursprungslatitud. Avslutningsvis kan man summera att det insamlade materialet var för litet för att verkligen kunna fastlägga förekomsten av proveniensvariation i törskateresistens. Sammanställning av resultaten kommer att publiceras på Skogforsks webb-nyheter.

Summary
Skogforsk has, in collaboration with the Inst. f. Forest Mycology and Pathology, studied several progeny trials attacked by pine blister rust with funding from the Association for Forest Tree Breeding. Valuable information on variation in genetic resistance between families was then obtained, but the experimental material had too little spread in latitudinal origin to be able to clarify the question of provenance variation. During an ocular inspection in 2016 of a few northern located Eiche’s provenance trials, three trials were considered to have been sufficiently affected by pine blister rust to justify a complete inventory. The three Eiche trials were invented in early summer 2017. Unfortunately, it was found that the initial damage assessment had overestimated the actual attack frequency in two of the inventoried trials, so the work focused on analyzing only the third trial. The two most important results of the study were: 1) probable occurrence of provenance variation in pine blister rust resistance, and 2) that there does not appear to be a link between resistance and seed source latitude. Finally, it can be summarized that the material collected was too small to really be able to determine the occurrence of provenance variation in pine blister rust resistance.