Skriv ut

Projekt 431-460

Sidan är inte komplett, men uppdateras successivt

Nedanstående rapporter utgör eller grundar sig på den slutredovisning som inlämnats till Föreningen Skogsträdsförädling. I många fall har resultaten dessutom, i olika former, publicerats i diverse vetenskapliga tidskrifter.

432 Study trip to New Zealand and Australia

Författare: Harry Wu m fl. SLU (2020)

Sammanfattning:
The UPSC industrial research school was on a tree breeding tour in Australia and New Zealand from 7th to 22nd of February, 2020.

Five PhD students and two PIs of the UPSC Research School of Forest Genetics, Biotechnology and Breeding visited different forest research organisations and forest companies in New Zealand and Australia. On their two week long trip they got an overview over the Australian forestry sector, and insights into national breeding and seed preservation programs. This was the third time the research school was organising an international excursion. Unfortunately, the additional visit to forestry sites in China had to be cancelled due to the start of the Corona pandemic.

In New Zealand, the members of the research school visited two institutions – Scion and Timberlands limited. The government owned institute Scion is located in Rotorua and is specialised in research, science and technology development for forest industry. Beside breeding programs, the group got insights into other research activities. Some of those clearly remembered of research conducted at UPSC, like whole genome sequencing of radiata pine, research on somatic embryogenesis or forest pathology.

448 Uppföljning av förädling för motståndskraft mot askskottsjuka

Författare: Mateusz Liziniewicz, Skogforsk (2023)

Sammanfattning

Det främsta syftet med denna studie var att undersöka stabiliteten hos vitalitetspoäng hos F. excelsior-kloner i två fröplantager i södra Sverige, med särskilt fokus på prestationen hos toleranta kloner som initialt identifierades under tidigare undersökningar. Kunskap om resistens stabiliteten behövs för att validera antagandet i de nuvarande förädlingsarbete som har påbörjats i flera europeiska länder.

Två fröplantager i Snogeholm (55°32′ N, 13°32′ E, 50 m) och Trolleholm (55°57′ N, 13°12′ E, 100 m) i södra Sverige etablerades år 1992 respektive 1995 för att producera frön för kommersiellt skogsbruk.

Det fanns 100 och 106 kloner planterade respektive i Snogeholm och Trolleholm. Klonerna kom från 27 bestånd från södra Sverige mellan latituderna 55°41′ N och 58°02′ N. Antalet kopior per klon var mellan 40 och 60 i Snogeholm och upp till 10 i Trolleholm.

Sommaren 2021 gjordes bedömningar av skador orsakade av ADB enligt Steners (2018) protokoll. Trädens vitalitet bedömdes med hjälp av en skala från 1 till 9, där 1 indikerade låg vitalitet och 9 mycket god vitalitet. Krönskadorna bedömdes som en procentandel av kronans tillbakadöd, där klass 0 indikerade ingen skada, klass 1 indikerade låg skada (upp till 10% av kronan visade tillbakadöd), och klass 9 indikerade mycket allvarlig skada (upp till 90% av kronan visade tillbakadöd).

I analysen fokuserades på de övergripande långsiktiga dynamikerna av ADB-symptom, inklusive alla kloner i plantagerna, samt på dödlighet hos individer bland de tio mest toleranta eller mest mottagliga klonerna som tidigare valts ut av Stener (2013, 2018).

Den totala dödligheten för alla kloner mellan den första och sista bedömningen var 68% vid Trolleholm (11 år efter den första inventeringen 2010) och 89% vid Snogeholm (15 år efter den första inventeringen 2006), vilket ger en genomsnittlig dödlighetsgrad på cirka 6% årligen. Inte överraskande minskade den relativa dödlighetsgraden mellan 2016 och 2021 jämfört med den tidigare bedömningsperioden (2011–2016), eftersom många mottagliga genotyper redan hade dött av sjukdomen och det pågående naturliga urvalet gynnar endast de mest toleranta individerna. Vid den senaste bedömningen som genomfördes 2021 observerades det att 22 kloner (21% av alla planterade) i Trolleholm och 8 kloner (8% av alla planterade) i Snogeholm hade dött. Av dessa kloner som dog var tre gemensamma för båda plantagerna.

År 2021 var det genomsnittliga antalet levande skott per klon för alla kloner 3,3 ± 2,2 vid Snogeholm och 2,3 ± 1,8 vid Trolleholm. För endast toleranta kloner var det genomsnittliga antalet levande skott per klon dubbelt så högt: 6,5 ± 3,4 vid Snogeholm och 4,5 ± 1,4 vid Trolleholm.

Sommaren 2016 fanns det 89 och 50 levande ”toleranta” kopior i Snogeholm och Trolleholm, respektive. I den mindre plantagen (Trolleholm) dog fyra av de 50 kopior (8%) från 2016. Dödlighet observerades vid Snogeholm i sju av de toleranta klonerna, inklusive samma två kloner som observerades vid Trolleholm. För tre kloner dog endast en kopia. I det mest extrema fallet dog åtta av 13 kopior. Totalt dog 23 av 89 (eller cirka 26%) av de levande ”toleranta” kopior sedan den senaste bedömningen.

Den långsiktiga övervakningen av det äldsta genetiska försöket med europeisk ask i Sverige visar att det finns betydande variation inom kloner i tolerans mot ADB. Vid både Snogeholm och Trolleholm fortsatte dödligheten för kloner som tidigare identifierats som genetiskt överlägsna på grund av låg svårighetsgrad av skador orsakade av ADB, dock på en mycket låg nivå jämfört med mottagliga kloner.

Fullständig publikation finns tillgänglig på Monitoring of long‐term tolerance of European ash to Hymenoscyphus fraxineus in clonal seed orchards in Sweden – Liziniewicz – 2022 – Forest Pathology – Wiley Online Library

450 Mer förädlad björk

Författare: Mateusz Liziniewicz, Skogforsk (2023)

Sammanfattning

Björk är ett dominerande lövträdslag i södra Sverige. Dess betydelse har ökat under senaste decenniet tack vare större hänsyn till andra ekosystemtjänster än virkesproduktion. Björken från naturliga föryngringar blir sällan högkvalitetsvirke och plantering av förädlad björk som kan producera virke med hög kvalitet är fortfarande ovanligt.

Försiktiga skattningar av genetiska vinster från björkförädlingsprogrammet visar att den producerar ca 12–18 procent mer virke än oförädlade plantor. Samtidigt förbättras rakhet och grenegenskaper markant. Däremot finns det inga försök där man kan jämföra olika björksorter som används av skogsbruket och jämföra produktionen med gran.

Under 2023 etablerade vi två försök med förädlad björk i Ingeborrarp (norra Skåne) och Häradsö (Östergötland). Försöken ingår i en serie av sex som planterades på olika lokaler i södra Sverige. Försöken ska användas för att demonstrera skillnader mellan förädlad och oförädlad björk samt gran för skogsindustrin och enskilda skogsägare. Dessutom ska effekten av en tidig gödsling studeras. Gödsling tillämpades med hjälp av tabletter för att björkplantorna ska få en snabbare tidig tillväxt och på så sätt förkorta tiden där plantorna utsätts för hög risk av beteskador.  

Försöket i Ingeborrarp består av två block som är separerade och ligger ca 200 m från varandra. Alla ytor ligger på gammal skogsmark som var granbestånd förut. Det fanns lite impediment och blötare mark i sydöstra delen av block ett. Block två ligger på en slutning mot sydöst. Försöket i Häradsö består av ett block med sex försöksytor. Försöket ligger på gammal åkermark med tydligt torvinnehåll.

Material som planterades i försöket hade följande ursprung:

Ekebo5 plantor från frö från Ekebo5 växthusfröplantage. Fröna kom från skördar i olika år. Alla plantor är halvsyskon och pollinering skedde i växthuset innan omfattande blomning i naturen börjat.

Ekebo6 plantor är hel- och halvsyskon familjer från nya kloner som ska ingå i Ekebo6 fröplantage. Planen var att plantera bara helsyskonfamiljer men produktionen av frö från kontrollerade korsningar var mindre än förväntad och därför odlades även halvsyskonplantor.

Oförädlade material med plantor från ett träd från avkommeprövning av björk i Remningstorp. Träden i Remningstorp var avkommor från så kallades omgivande träd, dvs ett träd vilket identifierades i sambandet med urval av plusträd i slutet av 1980-talet som var sämre än plusträden.

Bra korsningar, ursprungligen planerades korsningar mellan föräldrar med höga avelsvärden. Denna grupp kompletterades med helsyskonkorsningar som var tillgängliga i frölager i Ekebo.

Lilla Istad barrotsplantor. Frön kom från frilandsfröplantage Lilla Istad som ligger på Öland.

Granplantor odlades med frön från fröplantage Söregärde vilken är en 3O fröplantage och som är den bästa frökällan för gran i Sverige.

Okulärt besök av alla planterade försök hösten 2023 tyder på en bra överlevnad och bra tillväxt. De försöken blir en stor tillgång för björkforskning i södra Sverige och ska demonstrera potentialen av björkskötsel för olika intressenter.

Plantering av förädlad björk i större omfattning leder på sikt till ökade volymer av björkvirke i Sverige. Detta bör leda till en utveckling av skogsindustrin vilken kan tillverka fler avancerade träprodukter.